Kurstillfälle

Examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad

Genom ett självständigt examensarbete erhålla fördjupade kunskaper inom ett problemområde med relevans för omvårdnad, samt genom kritisk granskning av annat examensarbete få fördjupning i ytterligare ett område för att kunna utöva evidensbaserad vård i yrket.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • urskilja, problematisera samt formulera syfte och frågeställningar för ett självständigt examensarbete med relevans för omvårdnad
  • söka, systematisera och kritiskt värdera vetenskapliga publikationer som underlag för examensarbetet samt redogöra för relevanta begrepp eller teorier relaterade till valt problemområde med relevans för omvårdnad
  • applicera och integrera forskningsetiska resonemang i relation till valt problemområde
  • tillämpa adekvat vetenskaplig design och metod i datainsamling och dataanalys i relation till syfte och frågeställningar
  • analysera resultat i förhållande till tidigare forskning samt beskriva och diskutera val av design och metod i relation till syfte och frågeställningar
  • redogöra för den kliniska betydelsen av det egna examensarbetet och föreslå vidare forskning
  • konstruktivt kritiskt granska och värdera eget och andras examensarbete med avseende på innehåll, struktur och tillämpbarhet inom omvårdnad samt utifrån kunskap, genus och etnicitet.

Antal obligatoriska träffar på campus eller online är ca 8 st,


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TWF
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Minst 150 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnad varav Fördjupning i vetenskaplig metod inriktning omvårdnad 7,5 högskolepoäng. Motsvarande kunskaper ger också behörighet till kursen.
Studieplatser:
30
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ2017

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
8