Kurstillfälle

Examensarbete för magisterexamen i vårdvetenskap

Genom ett självständigt arbete erhålla fördjupad kunskap inom ett komplext problemområde med relevans för vårdvetenskap få fördjupad kunskap samt genom kritisk granskning av annat examensarbete få fördjupningar i ytterligare ett område för att kunna tillämpa evidensbaserad vård i yrket och gå vidare till en forskarutbildning.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • urskilja och argumentera för problemställning och syfte utifrån aktuellt forskningsläge med relevans för vårdvetenskap
  • söka, syntetisera och kritiskt värdera vetenskaplig publikation samt integrera teorier och begrepp inom valt problemområde med relevans för vårdvetenskap
  • genomföra en forskningsetisk risk/nyttoanalys och beakta kravet på informerat samtycke utifrån forskningsetiska principer
  • tillämpa adekvat vetenskaplig design och metod i datainsamling och analys samt argumentera för och kritiskt reflektera över val av design och metod i relation till problemställning och syfte
  • analysera och värdera resultat i relation till tidigare forskning samt den kliniska betydelsen av resultatet för den enskilda individen, samhället och hälso- och sjukvården samt genus och etnicitet
  • värdera det egna arbetets bidrag till kunskapsutvecklingen samt presentera förslag till vidare forskning
  • konstruktivt kritiskt granska och värdera annat examensarbete med avseende på innehåll, struktur och tillämpbarhet samt som opponent leda en konstruktivt kritisk diskussion med respondenten.

Antal träffar är ca 5 st handledarträffar på campus eller online enligt överrenskommelse samt examination.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TWG
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet omvårdnad eller vårdvetenskap. Dessutom minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå, varav Vårdvetenskaplig teori och metod 15 högskolepoäng. Motsvarande kunskaper ger också behörighet till kursen.
Studieplatser:
30
Kurskod:
VV3012

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
8