Kurstillfälle

Historia III, för lärarstuderande

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa fördjupade kunskaper om historieämnets egen historia och utveckling samt kunna diskutera och kommunicera ämnets vetenskapliga grund
  • efter eget val, med teoretisk reflektion och analytisk skärpa, fördjupa och presentera sina kunskaper inom ämnesdidaktiken, utbildningshistorien eller ungdomskulturen och dess förändringar i ett historiskt perspektiv
  • visa kunskap om och förståelse för undervisningens och skolans historiska kontextbundenhet
  • visa kunskap om och förståelse för förändringar i skolans och läraryrkets villkor
  • visa färdighet och förmåga att göra jämförelser mellan utbildningssystemet i Sverige med det i andra länder
  • visa färdighet och förmåga att tillämpa och beskriva relevanta metoder och undersökningstekniker i socialhistorisk, historiedidaktisk och utbildningshistorisk forskning
  • uppvisa självständig teoretisk och metodisk medvetenhet samt ha insikt i olika källmaterials potential och möjligheter
  • utifrån förefintligt källmaterial och kunskap, uppvisa färdigheter i att på ett vetenskapligt och självständigt sätt kunna formulera ett undersökningsbart historiskt problem samt genomföra och presentera nämnda undersökning
  • visa förmåga att, utifrån en välmotiverad problemformulering samt medelst välgrundade vetenskapliga överväganden och analytisk kompetens, genomföra en historisk undersökning med tydlig relevans för läraryrket som presenteras som en uppsats enligt vedertagna vetenskapliga akribi. Studenten ska också självständigt och kritiskt kunna granska och diskutera andra studenters vetenskapliga arbeten.

Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2TX7
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Historia I och Historia II, 60 hp samt Pedagogiskt Arbete I och Pedagogiskt arbete II: Ämnesdidaktik för religion, historia, geografi och samhällskunskap, grund- och gymnasieskolan, 60 hp eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
HI3012

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
15