Kurstillfälle

Svenska som andraspråk i ett utvecklingsperspektiv - förklaringsmodeller och metodologiska perspektiv

I denna kurs behandlas teoretiska och metodologiska frågor samt aktuella forskningsresultat relaterade till studium av svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv och till andraspråksutveckling generellt. Huvudfokus i kursen ligger på olika teoretiska modellers relevans vid studium av såväl formell som informell andraspråksinlärning. I kursen jämförs olika vetenskapsteoretiska modeller, som används för att analysera andraspråksutveckling, och de olika modellernas möjligheter och begränsningar diskuteras. Även frågor relaterade till vilken typ av kunskap som genereras utifrån respektive teoretisk modell diskuteras. Inom kursens ram behandlas särskilt statistiska analysinstrument. Den studerande genomför en mindre fördjupningsuppgift, vars tema väljs i samarbete med läraren, som redovisas såväl muntligt som skriftligt. Samtliga moment i kursen relateras till språkdidaktiska frågor.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U5M
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Filosofie kandidatexamen 180 hp med huvudområde svenska som andraspråk, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SS3003

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
1

Ansök