Kurstillfälle

Utveckling och lärande i gymnasieskolans yrkesprogram (inklusive 7,5 hp VFU)

Kursens övergripande mål är att den studerande utvecklar kunskaper om utveckling och lärande utifrån olika perspektiv och påverkansfaktorer. Vidare ska den studerande fördjupa sin didaktiska förmåga att planera, genomföra och värdera sin egen undervisning samt utveckla sitt pedagogiska ledarskap utifrån skolans värdegrund.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskaper om och aktivt verka för skolans värdegrund och samhällsuppdragets intentioner samt reflektera över dessa i förhållande till elevers lärande och utveckling
  • visa kunskaper om olika teoretiska perspektiv på lärande, utveckling och kunskap samt visa förståelse för hur dessa kan leda till olika förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten
  • visa kunskaper om hur elevers lärande och utveckling påverkas, begränsas och möjliggörs av skilda kulturella, sociala och ekonomiska villkor
  • utifrån teoretiska perspektiv och egna erfarenheter i den verksamhetsförlagda utbildningen reflektera över faktorer som påverkar förutsättningar för elevers lärande
  • visa förmåga att självständigt och i samarbete med verksamma lärare planera, genomföra och utvärdera undervisning inom yrkesämnet i relation till grupp, individ och verksamhetens mål med hänsyn taget till det arbetsplatsförlagda lärandet (APL)
  • visa förmåga att tydligt, såväl i tal som skrift, kommunicera sina val i den egna undervisningen
  • reflektera över olika digitala lärresursers möjligheter och begränsningar i den pedagogiska verksamheten samt beakta elevers erfarenheter från digitala kulturer och sociala medier och deras betydelse för utveckling och lärande
  • visa förmåga att använda digitala lärresurser i den pedagogiska verksamheten på ett medvetet och reflekterande sätt
  • beskriva och reflektera över den egna utvecklingen till lärare utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U6R
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v3, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Godkänd i kursen På väg mot yrkesläraryrket, 15 hp. eller motsvarande
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1040

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
2
Obligatoriska online träffar:
20