Kurstillfälle

Etik för idrottsledare

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa insikter i centrala moralfilosofiska begrepp, principer och normativa etiska teorier
  • etiskt problematisera och analysera idrott och ledarskap utifrån föreställningen om den moraliskt gode idrottsledaren.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • identifiera, redogöra för och diskutera centrala etiska frågor och problem kopplat till idrott och ledarskap inom idrott, såsom till exempel doping, rättvisa, fair play och makt
  • söka och samla relevant information och kritiskt värdera olika informationskällor
  • inta ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt till etik och ledarskap inom idrotten, samt tillämpa regler för vetenskapligt skrivande med avseende på formalia och struktur
  • på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • systematiskt reflektera kring etiska frågeställningar kopplat till idrotten i allmänhet och idrottens ledarskap i synnerhet.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2U8L
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v8, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Grundläggande behörighet eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FI1040