Kurstillfälle

Examensarbete för magisterexamen i socialt arbete

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa fördjupade kunskaper om nationell och internationell forskning inom ett område relevant för socialt arbete
 • visa fördjupad kunskap om forskningsdesign och forskningsdesignens betydelse för ett vetenskapligt arbete

Färdigheter och förmåga

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • formulera och avgränsa en forskningsbar problemformulering med relevans för socialt arbete
 • genomföra en representativ forskningsinventering över valt problemområde
 • argumentera för vald problemformulering med utgångspunkt i kunskapsläget inom området
 • välja och tillämpa en relevant tolkningsram
 • välja och tillämpa en relevant forskningsdesign
 • tolka och analysera det egna vetenskapliga arbetets data så att forskningsfrågan besvaras
 • komponera och integrera de olika delarna i ett vetenskapligt arbete på ett sådant sätt att det i framställning finns en tydlig och logisk sammanhängande konsistens mellan arbetets olika delar
 • tydligt rapportera och, såväl muntligt som skriftligt, presentera och försvara ett vetenskapligt arbete och dess resultat.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • visa förståelse för och tillämpa rättsliga och forskningsetiska riktlinjer i genomförandet av ett vetenskapligt arbete
 • kritisk reflektera över forskningsdesignens betydelse för ett vetenskapligt arbete
 • kritiskt granska andra vetenskapliga arbeten

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UCB
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v3, 2017 - v18, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Socionomexamen eller Kandidatexamen om 180 högskolepoäng med huvudområdet socialt arbete, eller motsvarande kunskaper, samt 30 högskolepoäng på avancerad nivå i socialt arbete, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
20
Kursansvarig:
Kurskod:
SA3008

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0