Kurstillfälle

Examensarbete för kandidatexamen i omvårdnad

Genom ett självständigt examensarbete erhålla fördjupade kunskaper inom ett problemområde med relevans för omvårdnad, samt genom kritisk granskning av annat examensarbete få fördjupning i ytterligare ett område för att kunna utöva evidensbaserad vård i yrket.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • urskilja, problematisera samt formulera syfte och frågeställningar för ett självständigt examensarbete med relevans för omvårdnad
  • söka, systematisera och kritiskt värdera vetenskapliga publikationer som underlag för examensarbetet samt redogöra för relevanta begrepp eller teorier relaterade till valt problemområde med relevans för omvårdnad
  • applicera och integrera forskningsetiska resonemang i relation till valt problemområde
  • tillämpa adekvat vetenskaplig design och metod i datainsamling och dataanalys i relation till syfte och frågeställningar
  • analysera resultat i förhållande till tidigare forskning samt beskriva och diskutera val av design och metod i relation till syfte och frågeställningar
  • redogöra för den kliniska betydelsen av det egna examensarbetet och föreslå vidare forskning
  • konstruktivt kritiskt granska och värdera eget och andras examensarbete med avseende på innehåll, struktur och tillämpbarhet inom omvårdnad samt utifrån kunskap, genus och etnicitet.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2016
Anmälningskod:
HDA-H2UG2
Anmälningsdatum:
2016-04-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v40, 2016 - v48, 2016
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Minst 150 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnad varav Fördjupning i vetenskaplig metod inriktning omvårdnad 7,5 högskolepoäng. Motsvarande kunskaper ger också behörighet till kursen.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ2017

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
2
Obligatoriska online träffar:
0