Kurstillfälle

Arbetsplatsförlagt projekt i grafisk design

Kursen genomförs i form av ett arbetsplatsförlagt projekt vid en grafisk arbetsplats. Studenten ansvarar själv för att i samråd med kursansvarig finna en lämplig arbetsplats. Projektets syfte är att möjliggöra för studenten att dels skaffa sig djupare förståelse kring det praktiska arbetet i branschen, dels utveckla sin reflekterande förmåga kring sitt och andras arbetssätt och syn på sin profession.

I samband med att studenten själv praktiserar vid arbetsplatsen och involveras i organisationen arbete, genomför studenten en detaljerad kartläggning av organisationens arbetsflöde och de anställdas arbetsroller genom djupgående intervjuer och direktobservationer. Kartläggningen av arbetsflödet innefattar bl.a. arbetssteg, beslutsprocesser och flöde av information.

I samband med kartläggningen undersöker studenten även de anställdas syn på sin profession, med särskilt fokus på attityder och arbetssätt kring hållbar utveckling, kundrelationer och etiska ställningstaganden.

Studenten sammanställer resultaten från kartläggningen i form av en skriftlig rapport där resultaten och metodvalet kritiskt diskuteras, och där resultaten även sätts i relation till tidigare studier och kunskaper för att påvisa eventuella skillnader och likheter.

Studenten redogör och reflekterar dessutom kontinuerligt i form av återkommande reflektionsprotokoll (dagboksinlägg) över de utmaningar (både praktiska och abstrakta) som arbetet medfört, de strategier som nyttjats för att övervinna dessa samt över sin egen syn på professionen. Återkoppling fås kontinuerligt från lärare.

Kursen avslutas med att studenten kritiskt reflekterar över sina vunna erfarenheter samt identifierar sitt behov av ytterligare kunskap och färdigheter inom det arbetsplatsförlagda projektets område.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UGQ
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
Individuell start
Studietakt:
25%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Grafisk design och profilering 7,5 hp grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper
Kommunikation och gruppdynamik i systemutvecklingsprojekt 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Design av interaktiva webbsidor 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Bildbehandling, 7,5 hp, grundnivå 2 eller motsvarande kunskaper
Typografi och layout 2, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Prepress, 7,5 hp, Grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
GT1035