Kurstillfälle

Svenska 1b för grundlärare F-3: Läsinlärning och läsutveckling

Det övergripande målet med kursen är att den studerande tillägnar sig teoretiska och praktiska kunskaper om elevers skriftspråksutveckling och om deras möten med skönlitteratur och sakprosa. Kursen fokuserar i första hand den tidiga läsinlärningen och de första skolårens läsutveckling.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för och granska teorier om elevers skriftspråksutveckling i första- och andraspråksperspektiv med särskilt fokus på förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3
  • utifrån ett didaktiskt perspektiv ge exempel på, förklara och värdera hur undervisning skapar möjligheter för elevers skriftspråksutveckling
  • reflektera över litterära texters och sakprosatexters betydelse för skriftspråksutvecklingen
  • visa förmåga att använda olika språkliga och estetiska uttrycksformer i syfte att, på ett varierat sätt, skapa goda förutsättningar för att stimulera elevers skriftspråksutveckling
  • visa förtrogenhet med och reflektera över läsinlärningens och läsutvecklingens innehåll, traditioner och institutionella villkor med fokus på styrdokument och kursplaner i svenska gällande åren 1-3
  • beskriva olika aspekter av läs- och skrivsvårigheter
  • sammanställa och diskutera kursinnehållet utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt
  • visa förmåga att självständigt tala och skriva i olika genrer på väl fungerande svenska.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2UJL
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v8, 2017 - v12, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 6b/A6b eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
SV1030

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
10