Kurstillfälle

Profession, teori och metod

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om barnmorskans arbetsfält och ansvarsområde. Vidare att tillägna sig kunskaper och färdigheter som grund för evidensbaserad vård samt för att leda kvalitets- och utvecklingsarbete med inriktning mot barnmorskans profession och forskningsområde i ett globalt perspektiv.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • diskutera och reflektera hur barnmorskans profession och yrkesansvar förändrats historiskt och varierar nationellt och internationellt
  • kritiskt diskutera kvinnors livsvillkor och sexuella, reproduktiva och perinatala hälsa i relation till kultur, genus samt biopsykosociala och hållbarhetsperspektiv
  • redogöra för lagstiftning, förordningar, nationella och internationella yrkesetiska regler som styr barnmorskans profession och yrkesansvar
  • redogöra för kunskapsteoretisk grund och tillämpa centrala forskningsmetoder inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
  • med adekvata begrepp söka, kritiskt granska och förhålla sig till vetenskaplig litteratur inom ett avgränsat område inom kunskapsområdet
  • analysera hur forskningsetiska överväganden och regelverk styr forskningen inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
  • kritiskt reflektera över förhållandet mellan erfarenhets- och forskningsbaserad kunskap, samt utvecklingsarbete och forskning
  • identifiera behov av och värdera förutsättningar för en evidensbaserad vård inom barnmorskans arbetsfält
  • reflektera över egna värderingar och förhållningssätt till barnmorskans stödjande och stärkande arbete genom interkulturella möten.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2ULT
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v3, 2017 - v7, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Karlstad
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 högskolepoäng inklusive 15 högskolepoäng examensarbete eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SR3008