Kurstillfälle

Forskningsmetodik

Kursen behandlar hur vetenskapliga studier struktureras, genomförs, presenteras och värderas. Kursen introducerar de tre huvudbegreppen: vetenskapligt förhållningssätt (positivistiskt, interpretativt, kritiskt), forskningsstrategi och metod. De två begreppen kvalitativa och kvantitativa studier beskrivs. Genomgående i kursen tränas studenten i att utrycka sig med god akribi och följa föreskriven formalia, främst med den vetenskapliga rapporten som riktlinje.

Problemställning och introduktionsavsnitt

Kursen inleds med vad som karaktäriserar en giltig problemställning och studenten tränas i att formulera och kritiskt granska problemställningar bl.a. med avseende på precision och forskningsbarhet.
Studenten tränas även i att formulera introduktionsavsnitt i vilken problemställningen sätts i ett större sammanhang främst genom att påvisa tidigare studier inom angränsande områden. I samband med litteratursökning diskuteras också skillnaden mellan dels granskade och icke-granskade källor, dels primär- och sekundärkällor.

Metoder

Kursen behandlar olika typer av datainsamlingsmetoder som är tillämpliga för forskning, och i diskussioner värderas deras för- och nackdelar i det givna forskningssammanhanget (given problemställning och givna resurser med avseende på t.ex. tid, ekonomi och urvalsstorlek). Förutom kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder berörs även urvalsmetoder, som obundet slumpmässigt urval och teoretiskt urval. Begrepp som teoretisk mättnad, begreppsram (teoretiskt ramverk), reliabilitet och validitet förklaras samt exemplifieras.
Studenten ska i skriftliga metodavsnitt beskriva den valda metodiken.

Resultatredovisning och analys
Kursen behandlar olika sätt att bearbeta, sammanfatta och redovisa data, t.ex. statistiska data sammanfattas genom läges- och spridningsmått eller i tabeller och grafer, medan kvalitativa intervjuer kan sammanfattas genom funna teman osv.

Diskussion och slutsats
Utifrån presenterade resultat tränas studenten att kommentera och diskutera resultaten genom att framhäva intressanta resultat, peka på trender, mönster eller avsaknad därav och relatera till tidigare studier och försöka förklara resultaten. Studenten tränas även i att dra giltiga slutsatser utifrån detta och reflektera kring resultatens giltighet och ge förslag på fortsatta studier.
I seminarieform redovisas och diskuteras de olika rapportavsnitt som studenten författat. Studenterna ger även skriftlig återkoppling på varandras texter.
I kursen läggs särskild fokus på att utveckla studentens förmåga att göra etiska överväganden i ett forskningssammanhang.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Vårterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-V2ULY
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2016-10-15
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v13, 2017 - v22, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kommunikation och gruppdynamik i systemutvecklingsprojekt 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
eller
Introduktion till grafisk design och informatik, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IK1090

Ansök