Kurstillfälle

Spanska III Lingvistisk inriktning: Kandidatexamensarbete

Den här kursen är en delkurs av Spanska III lingvistisk inriktning som också kan läsas fristående och med fördel efter delkursen Sp2015.
Kursen består av obligatoriska seminarier på bestämda tider.

Under kursen utvecklar studenten sin förmåga att analysera och kritiskt granska olika teorier genom ett examensarbete där denne utifrån en väl avgränsad problemställning behandlar ett språkvetenskapligt ämne. Den studerande får således fördjupade insikter i något av spanskämnets språkvetenskapliga områden, inbegripet orientering inom områdets teoribildning och aktuella forskningsfrågor.

Efter genomgången kurs, ska den studerande kunna:

  • visa förmåga att utifrån en problemställning självständigt söka, samla, värdera samt kritiskt tolka och analysera relevant information
  • inom givna tidsramar genomföra en självständig språkvetenskaplig studie med krav på vetenskapligt värde, forskningsanknytning, relevant metod eller teorianknytning, samt argumentation som vilar på väl genomförda språkanalyser
  • skriftligt såväl som muntligt presentera och argumentera för egna resultat med högt ställda krav på språklig kommunikationsförmåga
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Alla seminarier är online (inga fysiska träffar, inte ens vid examination) med programmet Adobe Connect. För att kunna delta krävs bredband, mikrofon, hörlurar och en webbkamera.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UQD
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Spanska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Spanska II, 30 hp grundnivå 1, varav 22,5 hp godkända vid registrering, inklusive delkursen Skriftlig språkfärdighet och grammatik II, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
SP2009

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5

Ansök