Kurstillfälle

Tyska: Modern kvinnolitteratur

Kursen syftar till att studenten ska förvärva väsentligt fördjupade insikter i den tyska moderna kvinnolitteraturen. Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs ska:
• kunna uttrycka sig skriftligt och muntligt med mycket stor språklig säkerhet och med stor språklig variation kring innehåll hämtat från en mängd olika områden
• visa gedigna kunskaper i den moderna tyska kvinnolitteraturen, samt den intellektuella och politiska kontext i vilken den uppstod
• visa kunskaper om receptionen av den moderna tyska kvinnolitteraturen
• visa hur feministisk teori kan tillämpas inom textstudier, liksom allmänt hur denna teori används idag inom ett flertal områden
• på ett relevant sätt tillämpa aspekter av feministisk teori i textanalyser samt ha förmåga att tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp och termer i eget uppsatsarbete
• visa förtrogenhet med narratologiska begrepp och teorier samt ha förståelse för ett problematiserat textbegrepp
• ge konstruktiv kritik på andra studenters skriftliga arbeten och aktivt delta i en kritisk debatt
• reflektera över, värdera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar och texttolkningar, samt förmedla artiklarnas innehåll och sina egna reflektioner både muntligt och skriftligt
• visa mycket stor förmåga till självständigt arbete.

Kursen ges som läskurs

Du hittar mer information om kursen i kursrummet på fronter. Logga in som gäst (länken finns på www.du.se/tyska) och ta del av några av de första uppgifterna redan före kursstart. Inom kursen finns det online-träffar som äger rum i ett virtuellt klassrum vid bestämda tider. Likaså bygger kursen på självständigt arbete med uppgifter som delas ut veckovis.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UTV
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Tyska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
90 hp i tyska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
10
Kursansvarig:
Kurskod:
TY3013

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
4

Ansök