Kurstillfälle

Metoder för evidensbaserad vård I

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha en förståelse för olika sätt att se på kunskap och vetenskap samt vad begreppen evidensbaserad- och erfarenhetsbaserad kunskap och vård innebär. Studenten ska också öva upp ett kritiskt förhållningssätt i relation till forskningsprocessens olika delar och relationen mellan teori och klinisk praxis.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • reflektera över innebörden i begreppen evidens- och erfarenhetsbaserad vård,
 • redogöra för steg i processer, samt förklara principer, för hur ett förbättringsarbete kan bedrivas inom hälso- och sjukvård,
 • förklara betydelsen av att ha kunskaps- och vetenskapsteorier som grund för kunskapsutveckling,
 • förklara kännetecken för kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod avseende problemställningar, urvals-, datainsamlings- och analysmetoder,
 • hantera grundläggande statistiska begrepp och förstå deskriptiva statistiska resultat,
 • förstå betydelsen av forskningsetiska principer i samband med forskning,
 • reflektera över hur genus, ålder och sociokulturella perspektiv beaktas i ett forskningsammanhang,
 • kritiskt granska vetenskapliga artiklar och/eller rapporter och diskutera innehåll och form,
 • skriftligt sammanställa vetenskaplig kunskap inom ett avgränsat område inom omvårdnad och presentera resultatet muntligt,
 • tillämpa informationssökning samt vedertagna skrivregler och referenshanteringssystem,
 • reflektera och värdera hur teori, forskning och praktisk tillämpning är relaterade till varandra i syfte att främja patientens hälsa och välbefinnande.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UU6
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ1049