Kurstillfälle

Människans grundläggande omvårdnadsbehov

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper och färdigheter för att kunna bedöma, planera och utföra grundläggande omvårdnad utifrån ett evidens- och erfarenhetsbaserat samt etiskt arbetssätt. Vidare ska studenten kunna reflektera över mångfald och kulturella skillnader i relation till grundläggande omvårdnadsbehov. Den studerande ska även ha kunskaper inom klinisk mikrobiologi samt vårdhygien.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

 • reflektera över betydelsen av ett etiskt och professionellt förhållningssätt i mötet med patient, närstående och medarbetare samt hur autonomi, delaktighet, integritet och värdighet kan värnas,
 • utföra grundläggande omvårdnad i mötet med patient utifrån gällande regelverk och säkerhetsföreskrifter,
 • reflektera över hur grundläggande omvårdnadsbehov och bemötande kan påverkas av mångfald och kulturella skillnader,
 • bedöma och identifiera grundläggande omvårdnadsbehov inom områdena andning, cirkulation, nutrition, elimination, hud, aktivitet, sömn, vila och personlig hygien samt vid vård i livets slut och relatera detta till omvårdnadsprocessen,
 • reflektera över åldrandet utifrån fysiska, psykiska, sociala och existentiella aspekter på individ- och samhällsnivå,
 • använda och värdera resultat från olika mät- och bedömningsskalor inom områdena nutrition, munhälsa, fallrisk och trycksårsrisk som grund för omvårdnad,
 • reflektera över vårdmiljöns betydelse för hälsa och välbefinnande,
 • redogöra för klinisk mikrobiologi beträffande bakteriologi, virologi, mykologi och parasitologi,
 • redogöra för hygieniska principer i vårdarbetet samt visa kännedom om de lagar och författningar som styr smittskydd och vårdhygieniskt arbete samt reflektera över metoder som kan förhindra smitta och smittspridning,
 • tillämpa vårdhygieniska principer i vårdarbetet,
 • hantera riskavfall i hälso- och sjukvården enligt vedertagna principer.

Poäng:
10,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UU8
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v40, 2017 - v49, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 16/A14 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kurskod:
VÅ1056