Kurstillfälle

Personcentrerad vård inom somatisk vård

Efter avslutad kurs ska den studerande under handledning kunna:
 • etablera en förtroendefull relation som kännetecknas av tydlighet, empati och respekt,
 • möta patienter och närstående med hänsyn till autonomi, delaktighet, integritet och värdighet,
 • systematiskt bedöma, kritiskt värdera och prioritera ett fåtal patienters hälsotillstånd ur ett omvårdnadsperspektiv, utifrån symtom/tecken och sjukdomsförlopp, samt planera, genomföra och utvärdera omvårdnad i samverkan med patienten,
 • delta i samverkan med andra yrkesgrupper i vård av patienter utifrån lagar och författningar samt medicintekniska och hygieniska föreskrifter,
 • redogöra för och diskutera kring patientens väg och samverkan i vårdkedjan utifrån patientsäkerhet, etik och delaktighet,
 • dokumentera och rapportera patientens hälsotillstånd samt planerad och genomförd vård på ett sätt som främjar kontinuitet och säker vård,
 • iordningställa, administrera och utvärdera läkemedelsbehandling på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt samt redogöra för de vanligast förekommande läkemedlens verkan och biverkan,
 • reflektera över det egna förhållningssättet i patientmöten och egen planering av arbetsuppgifter i omvårdnaden utifrån krav och tillgängliga resurser,
 • integrera evidens och erfarenhetsbaserad kunskap med patientens önskemål i planering och genomförande av vården,
 • redogöra för sjuksköterskans ansvar vid livshotande hälsotillstånd samt vid färdighetsträning kunna utföra hjärt- och lungräddning på sjukhus (S-HLR) för vuxna
 • reflektera över kvalitetsförbättrande åtgärder för att främja vårdens kvalitet och patientens säkerhet,
 • använda och reflektera över medicinskteknisk utrustning och informationssystem som beslutsstöd i vården.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UUC
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Anatomi och fysiologi II 7,5 högskolepoäng, Människans grundläggande omvårdnadsbehov 7,5 högskolepoäng, Mikrobiologi och farmakologi 7,5 högskolepoäng och Människa, hälsa och samhälle 7,5 högskolepoäng samt moment motsvarande minst 15 högskolepoäng från kursen Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa I 30 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ1055