Kurstillfälle

Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Kursens övergripande mål är att den studerande genom ett självständigt vetenskapligt arbetssätt kan hantera och utveckla kunskap inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa i ett hållbarhetsperspektiv med relevans för barnmorskans profession och forskningsområde, och därigenom kunna arbeta med evidensbaserad vård.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna

  • kritiskt reflektera över och analysera begrepp, teorier och perspektiv inom sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
  • identifiera och argumentera för problemställning och syfte utifrån forskningsläget inom ett avgränsat område
  • söka, kritiskt värdera och syntetisera vetenskaplig publikation samt integrera teorier och begrepp inom valt problemområde med relevans för sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa
  • genomföra en forskningsetisk risk/nyttoanalys utifrån forskningsetiska principer
  • genomföra en vetenskaplig undersökning med relevant design, metod och analys samt argumentera för och kritiskt reflektera över gjorda val i relation till undersökningens syfte
  • analysera och värdera resultat i relation till tidigare forskning, värdera den kliniska betydelsen av resultat
  • värdera det egna bidraget till kunskapsutvecklingen och presentera förslag till vidare forskning
  • försvara och kommunicera eget vetenskapligt arbete samt kritiskt granska och värdera andras vetenskapliga arbete avseende grad av vetenskaplighet, systematik, innehåll och struktur
  • värdera användbarhet och tillämpbarhet av forskningsbaserad kunskap i kliniska sammanhang.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2UUR
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v47, 2017 - v4, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Karlstad
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng med huvudområdet vårdvetenskap alternativt omvårdnad. Dessutom krävs Profession, teori och metod, 7,5 högskolepoäng, Sexuell och reproduktiv hälsa, 9 högskolepoäng samt Graviditet, förlossning och postpartumvård, 13,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
SR3013

Ansök