Kurstillfälle

Svenska med didaktisk inriktning 1

Det övergripande målet med kursen är att den studerande utvecklar kunskaper om kommunikation och språk utifrån olika teoretiska perspektiv, inbegripet kunskaper om svenska språkets grundläggande struktur. Målet är även att relatera dessa kunskaper till ämnesdidaktiska perspektiv på språk, kommunikation och svenska som skolämne.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa kunskap om och förståelse för olika teoretiska perspektiv på kommunikation och språk utifrån kulturella och sociolingvistiska aspekter samt utifrån internationella perspektiv
  • visa kunskap om och granska teorier gällande elevers tal- och skriftspråksutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv samt ur flerspråkighetsperspektiv
  • redogöra för och visa förståelse för svenska språkets grundläggande grammatiska struktur
  • analysera, reflektera över och tolka olika texters funktion och betydelse för tal- och skriftspråksutvecklingen
  • visa kunskap om olika didaktiska teorier samt förmåga att göra svenskämnesdidaktiska ställningstaganden relevanta för undervisningens mål
  • visa förmåga att självständigt och på korrekt svenska skriva texter i olika genrer och utifrån olika konventioner som visar prov på en god språklig och kommunikativ färdighet och förmåga att anpassa språket efter mottagaren
  • reflektion över svenskämnets innehåll och arbetsformer i ljuset av informations- och kommunikationsteknologins utveckling, samt själv använda digitala lärresurser och verktyg i sitt eget lärande.

Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V3G
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
SV1028

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
2
Obligatoriska online träffar:
30

Ansök