Kurstillfälle

Svenska 2b för grundlärare F-3: Skönlitterära perspektiv och språklig variation

Det övergripande målet med kursen är att den studerande tillägnar sig teoretiska och praktiska kunskaper om dels skönlitteratur, dels svenska språkets variation och genrer.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • visa kännedom om aktuella styrdokument för förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, med särskilt fokus på kunskaper om svenska språket och språksituationen i Sverige
  • redogöra för barn- och ungdomslitteraturens historiska framväxt och hur den kan spegla olika sociala och samhälleliga förhållanden
  • utifrån ett didaktiskt perspektiv, och med särskilt fokus på förskoleklass och årskurs 1-3, ge exempel på, förklara och värdera hur skönlitteratur kan ge elever möjlighet att leva sig in i och förstå andra människors situationer och livsvillkor
  • visa förtrogenhet med olika skönlitterära genrer och berättarmönster samt tillämpa denna kunskap vid analys av skönlitterära texter med särskild relevans för förskoleklass och årskurs 1-3
  • skriva egna skönlitterära texter i olika förelagda genrer
  • analysera och diskutera olika texters genretillhörighet och vilka specifika drag som karaktäriserar dessa, med särskilt fokus på texter relevanta för förskoleklass och årskurs 1-3
  • redogöra för det svenska språkets variation i historiskt, regionalt, socialt och kontextuellt perspektiv
  • visa kännedom om minoritetsspråken i Sverige och deras historiska och nutida ställning
  • reflektera över svenskämnets innehåll och arbetsformer i ljuset av den moderna informations- och kommunikationsteknologins utveckling
  • formulera sig i tal och skrift om kursens innehåll på ett normenligt och kommunikativt tydligt sätt.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V3N
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v40, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Svenska 1a för grundlärare F-6 och Svenska 1b eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
SV2007

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
8

Ansök