Kurstillfälle

Sociala relationer, konflikter och makt i förskola och förskoleklass (inkl 7,5 hp VFU)

Kursen behandlar sociala relationer, kommunikation, konflikter och maktrelationer som präglar förskolans och förskoleklassens verksamhet. Kursen utvecklar en teoretisk-kritisk bas för att skapa beredskap att förstå de sociala relationernas komplexa karaktär. Denna teoretiska bas anlägger sociologiska och socialpsykologiska perspektiv på sociala relationer. Vidare behandlar kursen maktperspektiv samt intersektionella (utifrån exempelvis genus- och etnicitetsaspekter), relationsetiska och normkritiska perspektiv på relationer inom förskolans verksamhet. Barnrättsliga perspektiv och FN:s konvention om barns rättigheter behandlas också. Reflektion över innebörden att alltid verka för barnets bästa kopplas till konkret tillämpning i den pedagogiska verksamheten, liksom olika sätt att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn.

Under den verksamhetsförlagda delen av kursen integreras teorier om sociala relationer, kommunikation, konflikter och makt samt naturvetenskap, teknik, rörelse och musik. Då ges studenten möjlighet att utveckla sin förmåga att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter inom nämnda områden. Tillfällen ges även att reflektera över förskolan som moralisk och social arena samt hur detta påverkar förskolläraren som pedagogisk ledare som agerar utifrån grundläggande demokratiska värderingar samt utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv.


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V4P
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Utveckling och lärande i förskolan och förskoleklass, 15 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG2067

Ansök