Kurstillfälle

Välfärdsinsatser och brukarperspektiv i socialt arbete

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om välfärdsinsatser på individ-, grupp- och samhällsnivå och få en förståelse för samspelet mellan sociala problem, livsvillkor, och brukares behov.

Kursen består av två moment, ett campusförlagt moment om 9 högskolepoäng och ett verksamhetsförlagt moment om 6 högskolepoäng.

Moment 1. Campusförlagd utbildning 9 högskolepoäng

Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa grundläggande kunskaper om socialt arbete med barn, ungdomar, familjer, äldre, personer med funktionshinder och skilda etniska grupper
 • visa grundläggande kunskaper om socialt arbete med problemområdena arbetslöshet, fattigdom, missbruk och relationsproblematik
 • visa grundläggande kunskaper om förhållandet mellan välfärdspolitik och brukares behov, rättigheter och skyldigheter samt sådana intressekonflikter som kan uppstå.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa förmågan att på grundläggande nivå tillämpa metoder i socialt arbete riktade mot målgrupperna barn, ungdomar, familjer, äldre, etniska grupper och personer med funktionshinder
 • visa grundläggande förmåga att reflektera över hur lagar och författningar innom det sociala välfärdsområdet påverkar brukare
 • visa förmågan att på grundläggande nivå tillämpa metoder i socialt arbete inom problemområdena arbetslöshet, fattigdom, missbruk och relationsproblematik.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa grundläggande insikter i vilken betydelse det personliga och profesionella förhållningssättet har för mötet med brukare
 • visa grundläggande förmåga att kunna värdera intressekonflikter och spänningar som kan uppstå i relationen mellan välfärdspolitik och olika brukare behov, rättigheter och skyldigheter.

Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 6 högskolepoäng

Kunskap och förståelse
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa grundläggande insikter i egen personlig utveckling och professionellt förhållningssätt
 • visa grundläggande kunskaper om och kunna ge exempel på etiska problem och dilemman i praktiskt socialt arbete
 • kunna redogöra för grundläggande metoder och arbetssätt som tillämpas i socialt arbete samt vilka konsekvenser makt-, etiska-, köns-, och brukarperspektiv får för deras tillämpning.

Färdigheter och förmåga
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa grundläggande förmåga att ta ansvar för egen personlig och professionell utveckling
 • visa grundläggande färdigheter i att tillämpa metoder och arbetssätt i socialt arbete samt vilka konsekvenser makt-, etiska-, köns-, och brukarperspektiv får för deras tillämpning
 • visa grundläggande förmåga att tillämpa relevanta författningar och juridiska regelverk inom det sociala området
 • visa förmåga att under handledning självständigt utföra enklare uppgifter inom det sociala arbetets verksamhetsfält.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • identifiera och värdera etiska problem och dilemman i praktiskt socialt arbete
 • visa grundläggande insikter i möjligheter och problem med att integrera akademiska kunskaper i det sociala arbetets praktik
 • visa grundläggande förmåga att kunna reflektera över den egna personlighetens betydelse för ett professionellt förhållningssätt i socialt arbete.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2V9M
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v40, 2017 - v49, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Minst 15 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet socialt arbete från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Minst 30 högskolepoäng på grundnivå inom ämnet sociologi från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Minst 7,5 högskolepoäng på grundnivå från ämnet rättsvetenskap från socionomprogrammet, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
60
Kursansvarig:
Kurskod:
SA1021

Ansök