Kurstillfälle

Samhällsvetenskapernas vetenskapsteori

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna visa:
* grundläggande insikter i begrepp och teorier inom kunskapsteorin och vetenskapsteorin med speciellt fokus mot samhällsvetenskaperna
* grundläggande kunskaper om forskningsprocessens innehåll
* grundläggande förmåga att tillämpa kunskapsteori och vetenskapsteori på samhällsvetenskapliga problem
* begynnande förtrogenhet med filosofisk problematisering och analys
* grundläggande insikter i att filosofiska och vetenskapsteoretiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmåga att:
* förhålla sig reflekterande till samhällsvetenskapernas kunskapsteoretiska och vetenskapsteoretiska problemställningar, begreppsbildningar och teorier, samt göra enkla analyser och tolkningar av teorier och begrepp inom samhällsvetenskapernas kunskapsteori och vetenskapsteori
* på ett grundläggande sätt tillämpa olika vetenskapsteoretiska perspektiv på forskning och förhålla sig kritiskt till vetenskapliga begrepp och vetenskaplig metod
* identifiera och avgränsa problemområden inom samhällsvetenskapernas kunskapsteori och vetenskapsteori
* på en elementär nivå självständigt bearbeta ett problemområde inom samhällsvetenskapens vetenskapsteori
* på en elementär nivå muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VAS
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v50, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
FI1038