Kurstillfälle

Socialgerontologi och etik

Kursens övergripande mål är att studenten ska uppnå en bredare och djupare kompetens inom socialgerontologi och etik, samt utifrån sin profession utveckla sin förmåga till samverkan i omvårdnad/omsorg om den äldre.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • kritiskt diskutera centrala socialgerontologiska begrepp och teorier
  • reflektera, utifrån socialgerontologisk teori, över interaktionen mellan äldres sociala, fysiska och kulturella sammanhang och äldres livskvalitet och funktionsförmåga
  • analysera betydelsen av klass, kön, etnicitet och livsstil för ett hälsosamt åldrande med stöd av statistiska metoder och kvalitativ intervju
  • reflektera över etiska dilemman i samband med möten med äldre utifrån ett personcentrerat förhållningssätt som bevarar den äldres integritet, värdighet och autonomi i olika vård-/omsorgssammanhang,
  • diskutera sjuksköterskans/socialarbetarens ansvar att initiera och verka för samverkan med andra yrkesgrupper, äldres anhöriga och frivilligorganisationer
  • analysera konsekvenser av att vård och omsorg gällande äldre regleras via två separata lagstiftningar.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VC3
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Högskolan Dalarna
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Svensk eller internationell legitimation som sjuksköterska, socionomexamen, social omsorgsexamen eller motsvarande examen om minst 180 hp eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ3089

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5