Kurstillfälle

Aktivitet och ätande

Det övergripande målet är att den studerande självständigt uppnår en bredare kompetens inom vård av äldre som krävs för att kunna identifiera funktions- och aktivitetsförmåga relaterat till ätande. Vidare ska den studerande planera och genomföra vårdinsatser baserade på den äldres fysiska och psykiska förutsättningar med hänsyn tagen till miljö, kultur och etik.

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt och ur ett hållbarhetsperspektiv kunna:

  • kritiskt diskutera centrala begrepp gällande aktivitet och rehabilitering samt ätande och nutrition i äldrevården
  • reflektera över funktionsnedsättningar, aktivitet och rehabiliteringsprocessen i relation till livskvalitet
  • analysera och tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt för att stödja aktivitet och delaktighet avseende äldre med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar samt kommunikationsproblem
  • analysera och värdera komplexa problem relaterat till ätande, nutrition och aktivitet för äldre utifrån ett professionellt perspektiv med beaktande av ett evidensbaserat och etiskt förhållningssätt
  • kritiskt diskutera mätinstrument vid olika funktionsnedsättningar
  • kritiskt värdera evidens inom ett område utifrån statistiskt underlag i vetenskapliga studier för att kunna argumentera för förbättringsarbete inom aktivitet och ätande
  • kritiskt diskutera sjuksköterskans ansvar att initiera och verka för samverkan med annan personal
  • handleda vårdpersonal i frågor som rör aktivitet, ätande och nutrition.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VC5
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och avlagd kandidatexamen i vårdvetenskap eller omvårdnad samt yrkesverksamhet som legitimerad sjuksköterska motsvarande minst 12 månaders heltidstjänstgöring eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
VÅ3126

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5

Ansök