Kurstillfälle

Religionsvetenskap IV, examensarbete 2 för ämneslärarexamen, åk 7-9

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i någon av religionsvetenskapens och/eller religionskunskapsämnets didaktiska frågeställningar. Den studerande förväntas därigenom kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat religionsdidaktiskt område.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa väsentligen fördjupade kunskaper inom ett avgränsat religionsvetenskapligt område, inkluderande dess ämnesdidaktiska aspekter
  • med utgångspunkt i resultaten från examensarbete 1 formulera en fördjupad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • visa förmåga att utifrån en ämnesdidaktisk problemställning självständigt systematisera, analysera och kritiskt diskutera empiriskt material i form av egna och andras forskningsresultat
  • visa förmåga att identifiera och analysera möjliga forskningsetiska problem i såväl det egna uppsatsarbetet som i medstuderandes, samt argumentera för förslag på lösningar med stöd av etisk teori och forskningsetisk litteratur
  • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant teori- och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
  • visa fördjupad förmåga att, med högt ställda krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
  • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som brister
  • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område av betydelse för religionskunskapslärares yrkesutövning.

I kursen ingår obligatoriska träffar (ex. seminarier/gruppövningar/ handledning) som sker antingen online eller på campus beroende på kurstillfällets studieform. Mer information ges av kursansvarig


Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VFM
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Religionsvetenskap III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9, 15 hp grundnivå 2 samt Bedömning, betygssättning och specialpedagogik för ämneslärare åk 7-9, 7,5 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9, 7,5 hp på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
RK3045

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0

Ansök