Kurstillfälle

Historia III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupade kunskaper om ett avgränsat utbildningsvetenskapligt område omfattande forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov inom historieämnet
  • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån såväl vetenskapsteoretiska som historiedidaktiska perspektiv
  • utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter formulera en relevant utbildningsvetenskaplig eller historiedidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • visa förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett konstruktivt sätt
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydligt konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VKA
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Historia II med didaktisk inriktning, 30 högskolepoäng och Sociala relationer, konflikter och makt i grundskolan, 7-9 (inklusive 7,5 hp VFU), 15 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
HI2015

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5

Ansök