Kurstillfälle

Biobränslen och deras användning

Kursen behandlar produktion, behandling och karakterisering av vanligt förekommande biobränslen, deras användning för värme/kraftproduktionsändamål och de biprodukter som därvid bildas.

Processer och utrustning för framställning, förädling, distribution och lagring och av fasta, flytande och gasformiga biobränslen berörs i kursen, liksom skogsbruks-, jordbruks-, marin-, och avfallsråvaror och produktion genom pelletering, esterifiering, fermentation och rötning. Centralt är även mätmetoder, utrustning, storheter och beräkningsmodeller för bestämning av bränsleprodukternas karakteristik och energimässiga egenskaper.

Grundläggande kemiska och fysikaliska förlopp vid förgasnings- och förbränningsprocesser behandlas, och ger verktyg för beräkning av energi- och massbalanser förutsatt ideal förbränning med/utan luft/bränsleöverskott. Bildning, effekter och hantering av förbränningens gasformiga produkter, föroreningar och aska tas upp och knyts till mätmetoder, utrustning, storheter och beräkningsmodeller för karakterisering av den verkliga förbränningsprocessen och sammansättningen av dess produkter.

Med kunskap om de fundamentala processerna beskrivs och utvärderas tekniker och utrustning för förbränning och förgasning av fasta, flytande och gasformiga bränslen, inklusive hjälp- och styrsystem.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VLC
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Engelska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
60 hp inom högskoleingenjörsprogram
samt
Termodynamik, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
EG2003

Ansök