Kurstillfälle

Sociala relationer, konflikter och makt - gymnasieskolans yrkesprogram (varav 3 hp VFU)

Kursen behandlar sociala relationer, konflikter och maktrelationer som präglar skolans vardag i mötet mellan elever, lärare, vårdnadshavare och andra aktörer i skolan. Utifrån en teoretisk-kritisk bas belyser kursen de sociala relationernas komplexa karaktär samt synliggör och problematiserar normer som präglar dessa. Denna teoretiska bas utgörs av socialpsykologiska och sociologiska perspektiv på sociala relationer med särskilt fokus på frågor som rör maktrelationer och möten mellan människor i ett samhälle präglat av mångfald. Vidare behandlas sociala medier som arenor för ungdomars och vuxnas sociala relationer. Kursen rör således skolans värdegrundsuppdrag utifrån sociala perspektiv på hållbar utveckling med fokus på jämlikhet, jämställdhet och alla människors lika värde.

Under den verksamhetsförlagda delen av kursen förväntas den studerande ta ett utökat ansvar för undervisning i relation till tidigare VFU-perioder. Vidare ges tillfälle att reflektera över skolans värdegrunds- och likabehandlingsarbete, skolan som moralisk och social arena samt hur detta påverkar läraren och de didaktiska övervägandena. Här möter den studerande också didaktiska frågeställningar utifrån kursens innehåll, kopplade till undervisning. Dessa frågor lyfts fram, preciseras och analyseras vid de uppföljande högskoleförlagda studierna.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VLK
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Skolväsendets historia och samhällsuppdrag - yrkeslärare (varav 1,5 hp VFU), 7,5 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
PG1089

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
1
Obligatoriska online träffar:
5

Ansök