Kurstillfälle

Matematik IV, examensarbete 2 för ämneslärarexamen, åk 7-9

Kursens övergripande mål är att studenten ska kunna genomföra en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning i matematikdidaktik. Vidare förväntas den studerande fördjupa sin förståelse för betydelsen av forskningsförankring i förhållande till kunskapsutveckling och verksamhetsutveckling inom grundskolans matematikundervisning för senare år.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • självständigt och på ett korrekt språk författa ett problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant teori- och metodanvändning samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund inom ett avgränsat matematikdidaktiskt område
  • visa väsentligen fördjupade kunskaper inom ett avgränsat matematikdidaktiskt område och fördjupad insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete
  • visa förmåga att självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och analysera egenhändigt insamlat empiriskt material såväl som egna och andras forskningsresultat utifrån vetenskapsteoretiska och didaktiska perspektiv
  • utifrån tidigare forskning, det första examensarbetet och egna erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen formulera en matematikdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • visa förmåga att i skriftlig och muntlig form presentera och argumentera för egna resultat på ett sakligt och vetenskapligt sätt samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap inom det valda problemområdet
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
  • visa förmåga att tillämpa forskningsetiska principer.

Poäng:
15 högskolepoäng
Nivå:
Avancerad nivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VML
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav: [?]
Matematik III, examensarbete 1 för ämneslärarexamen, åk 7-9, 15 hp, eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
P
Kursansvarig:
Kurskod:
MD3007

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
5

Ansök