Kurstillfälle

Religionsvetenskap I med didaktisk inriktning

Kursens övergripande mål är att förbereda den studerande för att undervisa i religionskunskap i grund- eller gymnasieskolan.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

• identifiera religionsvetenskapen som vetenskaplig disciplin och därvid visa baskunskaper om centrala frågor och metodproblem inom olika religionsvetenskapliga deldiscipliner
•visa förståelse för det akademiska ämnet och skolämnet som historiskt föränderliga sociala konstruktioner, samt reflektera över konsekvenserna av detta för de ämnesdidaktiska vad- och varför-frågorna
•visa insikter i och redogöra för grundläggande kunskaper om religiösa traditioner i historisk och samtida kontext, samt om teorier och principer inom etiken
•visa förmåga att problematisera hur ett innehåll gestaltas dels inom akademin, dels inom populära medier och allmän debatt, samt reflektera över betydelsen av detta för undervisning i religionskunskap
•inom givna teoretiska ramar förstå och analysera religiösa traditioner och etiska frågeställningar,
•visa kunskaper om lärares professionsetik samt förmåga att inhämta och sammanställa en begränsad empiri utifrån detta
•visa grundläggande medvetenhet om värdekonflikter som innefattar religiösa dimensioner, och visa en begynnande förmåga att utveckla ett förhållningssätt till sådana
•redovisa och inom givna ramar tillämpa aktuella teoretiska perspektiv, som genusperspektiv och ett mångkulturellt reflekterande synsätt
•ur ett givet perspektiv göra en enklare analys av en framställning i ett läromedel som behandlar religion
•visa grundläggande färdigheter i argumentationsanalys och redovisa detta i uppsatsform på god vetenskaplig prosa
•reflektera över och ur ett mångsidigt perspektiv visa ett nyanserat förhållningssätt till olika religiösa och kulturella traditioner.

I kursen ingår obligatoriska träffar (ex. seminarier/gruppövningar/ handledning) som sker antingen online eller på campus beroende på kurstillfällets studieform. Mer information ges av kursansvarig


Poäng:
30 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VMU
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
IT-distans
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 6c/A6c och Historia A/ Historia 1b / 1a1+1a2 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
RK1070

Nätbaserad utbildning

Datorvana: 
  
Datorkapacitet: 
  
Genomförande: 
  
Obligatoriska fysiska träffar:
0
Obligatoriska online träffar:
0

Ansök