Kurstillfälle

Reklamprojekt 1

Kurser kombinerar grundläggande marknadsföring med grafisk design och konceptutveckling både praktiskt och teoretiskt.

Kursen inleder med att introducera området marknadsföring och behandlar därefter områdets grundläggande terminologi, begrepp och teorier.

Bl.a. berörs marknadsföringens grundläggande P:n (pris, produkt, plats etc.) och deras innebörd, innebörden av grundläggande begrepp såsom positionering, segmentering, varumärke, USP, SWOT-analys etc. samt olika praktiska marknadsföringsstrategier (gerillamarknadsföring, word-of-mouth, viral marknadsföring etc.) och deras eventuella för- och nackdelar.

Därutöver behandlas olika teorier kring kommunikations- och marknadsföringssituationer, bl.a. Aida-modellen (och förädlade motsvarigheter av denna), Shannon–Weavers kommunikationsmodell, Maslows behovspyramid etc. Studenten använder sedan dessa teorier för att förklara presenterade fenomen/fall och undersöker i vilken utsträckning dessa modeller gäller som förklaring till fenomenet.

Förutom detta belyser kursen även olika typer av kanaler som finns att tillgå i ett marknadsföringssammanhang, och hur dessa kan kombineras och väljas beroende på budget, målgrupp, syfte etc., samt skillnaden mellan att marknadsföra tjänster och produkter och att rikta sig till konsumenter eller företag. Även principerna för kommunikationsplaner berörs, där grafisk design endast är ett möjligt kommunikationsmedel.

De teoretiska kunskaperna omsätts sedan till viss del praktiskt i de kursmoment som rör koncept- och kampanjutveckling. Här skapar studenten bl.a. grafiskt material (såsom annonser och produktdekorer) och kampanjidéer utifrån en given uppdragsbeskrivning (brief) och enkel research – med syfte att bl.a. skapa bättre förståelse för målgruppens situation och medievanor.

I samband med detta tränas studenten i att presentera och sälja in kampanjförslag/koncept både skriftligen och muntligen för en publik utan tidigare specialkunskaper. Bl.a. diskuteras användningen av mood boards, dummies och andra hjälpmedel för att visualisera en idé, samt olika perspektiv på pitchprocessen i sig.

Kursen avslutas med seminariediskussioner kring reklamens effekt på och roll i samhället och det ansvar som olika aktörer (beställare, konsumenter och formgivare) har i samband med detta. Exempel på möjliga diskussionsämnen är skillnaden mellan information, propaganda och reklam; hur reklam kan tänkas påverka bilden av t.ex. kön och skönhet; om reklam väcker ett behov som egentligen inte finns; reklamens roll för ekonomin; om den grafiska formgivaren ska ses som budbärare eller medaktör etc. Studenten ska i ett skriftlig reflektionsprotokoll efter diskussionerna problematisera kring någon aspekt av relationen reklam–samhälle och aktörernas ansvar.

Användningen av korrekt terminologi och förståelse för begreppsapparaten inom området löper som en röd tråd genom kursen och möjliggör för studenten att söka ytterligare kunskaper inom området på egen hand. Genom att kunna definiera termer och begrepp möjliggörs även för studenten att föra en dialog också med personer utan specialkunskaper inom området.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VNW
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Grafisk design och profilering 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Typografi och layout 1, 7,5 hp grundnivå 1
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
GT2044

Ansök