Kurstillfälle

Vetenskapsmetodik i grafisk teknologi och grafisk design

Kursen behandlar hur vetenskapliga studier struktureras, genomförs och presenteras. Genomgående i kursen tränas studenten i att utrycka sig med god akribi och följa föreskriven formalia, främst med den vetenskapliga rapporten som riktlinje.

Kursen inleder med att behandla vad som karaktäriserar en giltig problemställning och studenten tränas i att formulera och kritiskt granska problemställningar bl.a. med avseende på precision och forskningsbarhet.

Studenten tränas även i att formulera introduktionsavsnitt i vilken problemställningen sätts i ett större sammanhang främst genom att påvisa tidigare studier inom angränsande områden. I samband med litteratursökning diskuteras också skillnaden mellan primär- och sekundärkällor och svagheter och styrkor kring den vetenskapliga publiceringskedjan (främst med fokus på peer-review-processen). Studenten tränas i att söka, samla, värdera och kritisk tolka information.

Kursen behandlar även olika typer av datainsamlingsmetoder som är tillämpliga för forskning inom området grafisk teknologi och grafisk design, och i diskussioner värderas deras för- och nackdelar i det givna forskningssammanhanget (given problemställning, givna resurser med avseende på tid, ekonomi, urvalsstorlek etc.). Studenten ges också möjlighet att delvis praktiskt tillämpa dessa metoder i en egen datainsamling. Studenten ska i skriftliga metodavsnitt beskriva den valda metodiken.

Kursen behandlar också olika sätt att bearbeta, sammanfatta och redovisa data på, t.ex. statistisk data sammanfattas genom läges- och spridningsmått eller i tabeller och grafer, medan kvalitativa intervjuer kan sammanfattas genom funna teman o.s.v.

Utifrån presenterade resultat tränas studenten därefter att kommentera och diskutera resultaten genom att framhäva intressanta resultat, peka på trender, mönster eller avsaknad därav och relatera till tidigare studier och försöka förklara resultaten. Studenten tränas sedan att dra giltiga slutsatser utifrån detta och reflektera kring resultatens giltighet och ge förslag på fortsatta studier.

Förutom kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder berörs även urvalsmetoder, såsom obundet slumpmässigt urval och teoretiskt urval. Begrepp såsom teoretisk mättnad, begreppsram (teoretiskt ramverk), reliabilitet, validitet etc. förklaras och exemplifieras också.

Genom kritisk granskning och redovisning av innehållet hos vetenskapliga publikationer, får studenten, förutom orientering om aktuella forskningsfrågor inom området, lära sig att bl.a. kritiskt diskutera frågeställningar och resultatens giltighet och tillämpbarhet i andra sammanhang.

I seminarieform redovisas och diskuteras de olika rapportavsnitt som studenten författat. Studenterna ger även skriftlig återkoppling på varandras texter.

I kursen läggs särskild fokus på att utveckla studentens förmåga att göra etiska överväganden i ett forskningssammanhang.


Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VNY
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Kommunikation och gruppdynamik i systemutvecklingsprojekt 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Minst 30 högskolepoäng inom ämnet Grafisk teknologi, eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
GT2036

Ansök