Kurstillfälle

Fotografi: Teknik och bildkomposition

Kursens huvudfokus ligger på att genom praktiska övningar/lektioner och föreläsningar betona hur de tekniska val som görs och hur bilden komponeras/arrangeras vid en datainsamling/fotografering formar möjligheten att visualisera en digital bild som kan kommunicera ett fastställt budskap eller presentera önskad information. I seminarieform diskuteras den fotografiska bildens uttryck – d.v.s. sambandet mellan teknik och visuell kommunikation – samt belyses relevanta etiska aspekter utifrån bildens tänkta funktion.
En viktig del i kursen är att använda programvara för raw-konvertering för att kunna visualisera och optimera insamlad data med avseende på de teknisk krav som ställs beträffande färgåtergivning och bildupplösning, beroende på publiceringsform. Dessutom behandlar kursen grundläggande bildredigering i programvara för raw-konvertering, med syftet att förtydliga den digitala bildens budskap eller information.
De praktiska övningarna i kursen syftar till att utveckla grundläggande färdigheter hos studenten för att självständigt kunna planera och genomföra en fotografering/datainsamling för att uppnå ett bildresultat anpassat för olika budskap och målgrupper (utifrån en given uppdragsbeskrivning), samt att skapa förståelse för den fotografiska arbetsprocessen i stort. I övningarna betonas hur valet av objektiv påverkar perspektiv och möjligheten till att anpassa skärpedjupet efter de krav som ställs på bilden/insamlad data.
De tekniska momenten i kursen berör grundprinciperna för digitalkamerans funktion och hur olika typer av sensorer och inställningar på kameran påverkar möjligheten till datainsamling i olika miljöer samt hur exponeringen påverkar möjligheten att visualisera insamlad data och den tekniska kvalitén på insamlad data. Olika principer för ljussättning och hur ljus kan användas för att påverka upplevelsen av formen och framtoningen hos ett motiv eller objekt övas genom fotografering både i och utanför studiomiljö.
Förutom tekniska färdigheter, innefattar kursen även moment av teoretisk–reflekterande karaktär med diskussioner kring bildretorik, bildetik och fotografiets roll i samhället och hur olika principer för bildkomposition påverkar bildens budskap.
Bl.a. diskuteras fotografens möjlighet och ansvar för hur bildens budskap kan påverkas av kompositionen utifrån val av t.ex. motiv, format, färgsättning, bildperspektiv, fokus och bildutsnitt. Även beställarens och mottagarens perspektiv belyses i anslutning till detta, liksom juridiska aspekter som styr kommersiell bildanvändning.
Studenten tränas också i att redogöra för och motivera sina egna tekniska, bildretoriska och etiska beslut i samband med den egna bildframställningen, och tränas dessutom i att kritiskt granska andras bilder utifrån dessa kriterier.

Studenten uppmuntras också att reflektera över sina egna färdigheter och kompetens, för att i de fall en mer avancerad fotografering/datainsamling krävs, kunna vända sig till extern professionell fotograf med en adekvat uppdragsbeskrivning.

Medvetenhet om terminologin löper som en röd tråd genom kursen, och syftar i förlängningen till att förstärka studentens språkliga precision i dialog med t.ex. extern fotograf eller beställare, samt möjliggöra för egen fortsatt informationssökning i ämnet.

Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 1
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VRX
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v45, 2017 - v2, 2018
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav:
Områdesbehörighet 5/A5 samt Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper.
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
IK1084

Ansök