Kurstillfälle

Förvaltning och ombyggnad

Kursen innehåller genomgång av byggteknik och byggmaterial för byggnader uppförda sedan 1900-talets början och framåt. Ombyggnads- och renoveringsbehov för olika typer av byggnader behandlas, med utgångspunkt i energihushållning, standardhöjande åtgärder, förändrad verksamhet samt renovering eller utbyte av installationer. Begreppet varsam ombyggnad definieras och hur kulturhistorisk värdering utförs gås igenom. Byggprocessen behandlas utifrån ombyggnadsperspektivet. Produktionstekniska aspekter på ingrepp i bärande konstruktioner, installationer, inredning och ytskikt mm berörs. Hållbarhetsaspekter på förvaltning och ombyggnad av det befintliga byggnadsbeståndet behandlas ur tekniskt, ekonomiskt, historiskt och socialt perspektiv och med koppling till de nationella miljömålen. Introduktion till fastighetsekonomi och verktyg för ekonomistyrning i fastighetsförvaltning såsom underhållsplanering och livscykelkostnadskalkyl (LCC) gås igenom, liksom ekonomisk bedömning av energieffektiviseringsåtgärder med BELOK Totalprojekt.

En stor del av kursen utgörs av projektarbetet med att utföra inventering och ta fram ett åtgärdsförslag för en verklig byggnad. I projektuppgiften ingår inventering av byggteknik, skador, farliga ämnen, kulturvärden osv genom inläsning av byggnadens handlingar, litteraturstudier och studiebesök.Poäng:
7,5 högskolepoäng
Nivå:
Grundnivå 2
Termin:
Höstterminen 2017
Anmälningskod:
HDA-H2VS3
 
Ges endast som del av ett program!
Ej sökbar som fristående kurs.
Anmälningsdatum:
2017-04-18
Anmälan till:
Universitets- och högskolerådet
Startar och slutar:
v35, 2017 - v44, 2017
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Språk:
Svenska
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Behörighetskrav: [?]
Installationsteknik och dimensionering 7,5 högskolepoäng och Byggprojekt stora byggnader 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Byggplanering och produktion 15 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Projektmetodik 5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Studieplatser:
Kursansvarig:
Kurskod:
BY2023

Ansök