Meritvärdering

Gymnasieskolans program

Samtliga betygsatta kurser i ett slutbetyg meritvärderas till ett jämförelsetal. Detta gäller även lokala kurser, kurser som lästs inom ramen för utökat program, kurser med betyget IG samt specialarbetet. Betyg i idrott och hälsa räknas dock bara med om det krävs för behörighet eller höjer jämförelsetalet.

Behörighetskompletteringar

Betygskompletteringar i kurser som krävs för särskild behörighet räknas alltid med vare sig de höjer eller sänker jämförelsetalet.

Utbyteskompletteringar

Du kan höja betyg i kurser som Du har i slutbetyget. Det nya, högre betyget, ersätter då det gamla.

Tilläggskompletteringar

Du kan räkna med helt nya kurser som Du inte har i Ditt slutbetyg (dock ej lokala kurser) och få tillgodoräkna Dig dessa betyg om de höjer jämförelsetalet.

Gamla gymnasieskolans linjer

Med avgångsbetyg från den gamla gymnasieskolan avses avgångsbetyg från 2-4-åriga linjer, inklusive de s k mellanårsprogrammen.

Summan av betygsvärdena divideras med antalet ämnen. Betyg i idrott och hälsa räknas dock bara med om det krävs för behörighet eller höjer jämförelsetalet.

Behörighetskompletteringar

Betygskompletteringar i kurser som krävs för särskild behörighet räknas alltid med vare sig de höjer eller sänker jämförelsetalet.

Utbyteskompletteringar

Du kan höja betyg i kurser som Du har i slutbetyget. Det nya, högre betyget, ersätter då det gamla.

Tilläggskompletteringar

Du kan räkna med helt nya kurser som Du inte har i Ditt slutbetyg (dock ej lokala kurser) och få tillgodoräkna Dig dessa betyg om de höjer jämförelsetalet.

Det ska av betygsdokumenten klart framgå vilken kurs, etapp eller årskurs i gymnasieskolan som ämnet avser för att betyget ska kunna tillgodoräknas.

Bokstavsbetyg i kurser som lästs i den nya gymnasieskolan översätts på följande sätt:

Icke godkänd (IG) 0
Godkänd (G) 3
Väl godkänd (VG) 4
Mycket väl godkänd (MVG) 5

Komvux

Avgångsbetyg 2 och 3 meritvärderas på samma sätt som avgångsbetyg från den gamla gymnasieskolan.

Slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning med enbart nya bokstavsbetyg meritvärderas på samma sätt som slutbetyg från gymnasieskolans program.

Samlat betygsdokument innehållande enbart nya bokstavsbetyg, där betyget är lägst Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett slutbetyg, meritvärderas också på detta sätt.

Folkhögskola

Jämförelsetalet utgörs av utfärdat studieomdöme omräknat till följande skala:

Utmärkt = 4
Mycket god = 3
God = 2
Mindre god = 1

Utländska betyg

Alla utländska gymnasiebetyg omräknas till en gemensam skala med betygsvärden mellan 2,5 och 5,0. I de fall där närmare uppgifter om landets betygssättning varit tillgänglig har hänsyn tagits till dessa och skalorna har anpassats därefter.

Utbyteskomplettering tillämpas inte på utländska betyg. Behörighets- och tilläggskomplettering, se under rubriken "Gymnasieskolans program".

Universitets- och högskolebetyg

Betyg från högskola eller universitet i Sverige och/eller i utlandet kan användas för att styrka behörighet i ämnen som krävs för särskild behörighet. Tillgodoräknande av tidigare studier kan eventuellt ske för den som är antagen till utbildning. Detta beslutas av respektive universitet/högskola, samt meddelas den studerande efter påbörjade studier. Utländska högskoleexamina ska "översättas" till svenska förhållanden. Detta görs av Högskoleverket.

För att utländska studier ska kunna meritvärderas krävs att dessa är omräknade till svensk poängskala eller till ECTS-skalan.

Yrkes-/Arbetslivserfarenhet

Av tjänstgöringsintygen måste, förutom tjänstgöringens omfattning, framgå exakt tid för tjänstgöringen (t ex fr.o.m. 94-06-12 t.o.m. 98-05-30).