Utbildningsplan

Utbildningsplan: Magisterprogram i företagsekonomi med inriktning mot Strategisk HRM, Marknadsföring eller Redovisning 60 högskolepoäng

Programkod: SBUSA
Programansvarig: Lenka Klimplova
Fastställd:
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-03-21.
Gäller fr.o.m. 2012-03-23.
Reviderad:
Reviderad 2015-05-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2015-05-18.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå:
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten:
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten:


- visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
- visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten:
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
- visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Utbildningsprogrammet består av ett program med möjlighet för studenterna att välja en inriktning i antingen Strategisk HRM, Marknadsföring, eller Redovisning, nedan kallat vald inriktning. Målen är uppdelade i generella mål som gäller för alla studenter på programmet och specifika mål som gäller för de tre olika inriktningarna.

1.3.1 Generella mål som gäller för samtliga studenter inom programmet
Kunskap och förståelse

Efter genomgånget program ska studenten kunna:
- vissa insikt i hur formell och informell kunskap genereras och sprids inom och mellan organisationer och hur sådana informationsströmmar kan hanteras
- förklara hur företags och organisationers sociala ansvar kan konstitueras avseende redovisning, styrning, marknadsföring.

Färdighet och förmåga

Efter genomgånget program ska studenten kunna:
- visa förmåga att bedöma behovet av förbättringar av socialt ansvar utifrån situationen i en aktuell organisation
- anlysera behovet av Knowledge Management i ett företag eller en organisation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgånget program ska studenten kunna:
- bedöma genererade förbättringsförlag utifrån olika intressenters perspektiv och värderingar.

1.3.2 Mål för programmets respektive inriktningar

Strategisk HRM
Kunskap och förståelse

Efter genomgången inriktning ska studenten kunna:
- visa insikter i drivkrafterna bakom ämnesutvecklingen av HRM mot tillämpningar inom strategiområdet.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången inriktning ska studenten kunna:
- använda alternativa modeller för strategisk HR-utveckling och kunna tillämpa dessa på en specifik organisation.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången inriktning ska studenten kunna:
- visa förmåga att kritiskt bedöma effekter av genomförda HR-strategier för olika aktörskategorier inom en organisation.

Marknadsföring
Kunskap och förståelse

Efter genomgången inriktning ska studenten kunna:
- visa fördjupad förståelse av metoder och modeller för marknadsföring, speciellt avseende internationell handel.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången inriktning ska studenten kunna:
- visa förmåga till kritisk analys av teoribildningen kring marknadsföringen av företags och organisationers produkter och tjänster på internationella marknader
- genomföra omvärldsanalyser för att utveckla marknadsföringsstrategier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången inriktning ska studenten kunna:
- visa insikter i hur globaliseringen påverkar företagens verksamhet och marknadsföring ur ett etiskt perspektiv.

Redovisning
Kunskap och förståelse

Efter genomgången inriktning ska studenten kunna:
- visa insikter i hur globaliseringen påverkar redovisningens och ekonomistyrningens utveckling.

Färdighet och förmåga

Efter genomgången inriktning ska studenten kunna:
- visa förmåga att kritiskt analysera teoribildningen kring redovisning och styrning av internationellt verksamma företag
- visa förmåga att analysera utvecklingen och tillämpningen av praxis inom redovisningsområdet, speciellt avseende redovisning och styrning i ett internationellt perspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången inriktning ska studenten kunna:
bedöma hur olika redovisningsprinciper och praxis speglar företags och organisationers internationella verksamhet ur ett etiskt perspektiv.

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet är ettårigt och efter studierna kan studenterna erhålla en Ekonomie magisterexamen inom huvudområdet företagsekonomi. Inom huvudområdet företagsekonomi kan studenten välja mellan de tre ovan nämnda olika inriktningarna.

Programmets första termin omfattar tre forskningsrelaterade kurser. Den första kursen, Redovisning, marknadsföring och hantering av företagens sociala ansvar (CSR) (7,5 hp), är gemensam för alla inriktningar och fokuserar på hur man med hjälp av etiska riktlinjer kan styra ett framgångsrikt arbete med CSR (Corporate Social Responsibility). CSR implicerar att företeelser som t ex förorenande verksamhet eller barnarbete etc. inte är acceptabelt men de innefattar också att ansvar kan tas på olika sätt t ex genom social sponsring av olika slag. Hur sådana frågor hanteras är centralt för CSR-arbetet och för programstudenterna är det viktigt att förstå grunderna i CSR både som fenomen i samtiden, men även hur CSR påverkar organisationens verksamhet, ledning och den interna och externa kommunikationen. Den andra kursen i programmet, Knowledge Management (7,5 hp), är också gemensam och avser Knowledge Management - ett begrepp som ursprungligen skapades för att beteckna den överföring av kunskap i organisationer som möjliggjorts genom nya IT-system och databaser. Nyligen har konceptet utökats till att omfatta spridning av kunskap generellt, t ex projekterfarenheter, inom och likväl som mellan organisationer. Efter dessa två inledande kurser väljer de studerande någon av inriktningarna: Management och Strategisk HRM, Management och Marknadsföring eller Management och Redovisning där studenterna fördjupar sig i det ämnesområde i vilket de vill skriva sin magisteruppsats. Som en förberedelse för denna läses kursen Forskningsdesign, vetenskapsteori och metod (15 hp), där fokus ligger på hur man kan genomföra en litteraturstudie, förstå de underliggande vetenskapliga teorierna om företagsekonomi och fördjupa sig i sig olika metoder och strategier som är relevanta för en magisteruppsats. Programmet avslutas med Examensarbete (15 hp) där studenterna självständigt arbetar med referensramar, datainsamling, bearbetning och presentation av data. Handledning ges av lärare specialiserade inom respektive områden.

3. Programmets kurser

Alla kurser i programmet ingår i huvudområdet företagsekonomi.

Obligatoriska kurser (30 hp):
Redovisning, marknadsföring och styrning med socialt ansvar 7,5 hp – Avancerad nivå
Knowledge Management 7,5 hp – Avancerad nivå
Forskningsdesign, vetenskapsteori och metod 15 hp – Avancerad nivå


Valbar Inriktningskurs (15hp):
Internationell handel och marknadsföring 15 hp – Avancerad nivå
Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 hp – Avancerad nivå
Strategisk HRM (Human Resource Management): 15 hp – Avancerad nivå

Examensarbete (15 hp)
Examensarbete för magisterexamen i företagsekonomi 15 hp – Avancerad nivå

4. Examensbenämning

Ekonomie magisterexamen, huvudområde: Företagsekonomi [Degree of Master of Science (60 credits) in Business and Economics, Main Field of Study: Business Administration and Management.]

5. Behörighetskrav Visa information om behörighetskrav

  • Kandidatexamen inom samhällsvetenskap eller teknik med inriktning samhällsvetenskap om minst 180 hp, eller motsvarande examen. Den sökandes totala utbildningsbakgrund måste innehålla minst 30 hp i företagsekonomiska kursers (t.ex. redovisning, marknadsföring, organisationsteori) varav minst 7,5 hp i forskningsmetod med inriktning samhällsvetenskap eller företagsekonomi, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper

6. Summary in English

6. Övrigt

Programnamnet kan på begäran redovisas i examensbeviset, om den studerande med godkänt resultat har genomfört programmets kurser enligt utbildningsplanen.