Barnmorskeprogrammet: Anställda inom programmet

Barnmorskeprogrammet, 90 högskolepoäng

Den svenska barnmorskan arbetar för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa inom ett brett verksamhetsområde. Barnmorskan träffar kvinnor under hela livscykeln och arbetar hälsofrämjande, förebyggande samt behandlande vilket bland annat innefattar:

  • kvinnans reproduktiva hälsa under hela hennes livscykel
  • vård och stöd vid normal graviditet, förlossning och barnsängstid
  • identifiering av avvikande tillstånd under graviditet, förlossning och barnsängstid, samt omvårdnad i samband med dessa tillstånd
  • främjandet av föräldraskap
  • vård av det nyfödda friska barnet samt amningsrådgivning
  • sexualitet- och preventivmedelsrådgivning för kvinnor och män
  • hälsoinformation inom reproduktiv hälsa
  • omvårdnad vid gynekologisk ohälsa

Barnmorskeutbildningen omfattar 90 högskolepoäng på avancerad nivå, där teoretisk och klinisk utbildning integreras, och denna utbildning ligger till grund för Socialstyrelsens utfärdande av legitimation som barnmorska.  Inom ramen för programmet genomförs ett examensarbete omfattande 15 högskolepoäng på avancerad nivå. Förskrivningsrätt för läkemedel i födelsekontrollerande syfte erhålls efter ansökan hos Socialstyrelsen.

Utbildningens upplägg

Programmet är campusförlagt till Falun, men i utbildningen används även digitala lärmiljöer i stor uträckning. Programmet består av åtta kurser och alla är obligatoriska. Kurserna i första terminen är främst teoretiska kurser som följs av huvudsakligen verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i termin två och tre.

För studenter i barnmorskeprogrammet, Högskolan Dalarna finns avtal om VFU platser inom Dalarnas, Gävleborgs samt Värmlands län. För studenter som är antagna med studieort Falun finns VFU platser inom Dalarnas och Gävleborgs län. Studenter som är antagna med studieort Karlstad garanteras VFU i Värmlands län. All campusförlagd undervisning sker i Falun, det vill säga även för studenter som är antagna med studieort Karlstad.

Utbildningen karaktäriseras av studenternas aktiva kunskapssökande samt av att kritiskt tänkande och reflektion stimuleras genom studentaktivt lärande och forskningsanknytning. Lektorerna i programmet är forskningsaktiva inom nationella och internationella projekt, vilket möjliggör studenternas deltagande och insyn i spännande forsknings- och utvecklingsarbeten.

Barnmorskeprogrammet erbjuder en unik lärmiljö med globalt engagemang och möjlighet till internationella studier, bland annat i Nepal och Uganda.

Extra programtillfälle hösten 2017

Till hösten 2017 erbjuds ett extra programtillfälle med studieort Falun.

Hur ser framtiden ut?

Möjligheten att få arbete som barnmorska efter genomgången utbildning är goda. Med det breda verksamhetsfält som den svenska barnmorskan besitter finns även goda möjligheter att arbeta internationellt. 

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2VJ2
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: [?] Av Socialstyrelsen utfärdad svensk legitimation som sjuksköterska och kandidatexamen i vårdvetenskap alternativt omvårdnad eller sjuksköterskeexamen 180 högskolepoäng inklusive 15 högskolepoäng examensarbete eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se