Business Intelligence: Magisterprogram, 60 högskolepoäng

BI-programmet ger en intensiv och bred utbildning i datanalys, informationsmodellering och beslutsfattande, nyckelkomponenter i den så kallade BI-kedjan. Den integrerar de viktigaste komponenterna från AI med kunskaper i analys av informationssystem med statistiska principer. Denna konstruktion syftar till att utveckla studenten för att möta ökande globala utmaningar i karriären och ge dem kompetens och kapacitet från avancerad dataanalysforskning till kompetens inom företagsledning

Det här ettåriga magisterprogrammet i BI består av fyra perioder. Under var och en av dessa läser studenterna två kurser parallellt. Under utbildningen behandlas inom huvudområdet Mikrodataanalys och Big Data analys. Under period ett och två läser studenterna kurser som rör Business Intelligence och Artificiell Intelligens. Parallellt med dessa kurser går studenterna först kursen Statistisk beräkning med hjälp av R och sedan kursen Datainsamling och datakvalitet. Studenterna tränas i analys av företagsdata med hjälp av såväl statistiska som datavetenskapliga metoder i en Business Intelligence kontext. Dessutom tas frågor rörande datainsamling och datakvalité upp. Vid slutet av utbildningen har studenterna haft kurser som rör hur olika typer av BI-teknologier kan utnyttjas i organisationer. Programmet består av kurser som övar studenterna i praktisk färdighet i att samla in, lagra och analysera data.
 
Under andra terminen fokuserar programmet på dataanalys inom kurserna Datamining och Rumslig analys och GIS. Under denna termin skriver studenterna sin magisteruppsats. Termin två börjar med olika fördjupningskurser i dataextrahering och spatiell dataanalys. Terminen inleds även med att en plan för examensarbetet utarbetas. I planen identifieras ett problem och ett undersökningsmål formuleras. Planen ska beskriva hur problemet lösas och vilket material arbetet kommer att bygga på samt hur tillgång till detta kan försäkras. Vidare ska det i planen redogöras för vilket lärandebehov som finns för att uppnå målet. Planen ska redovisas för en handledargrupp. Under terminen två färdigställs examensarbetet. Examensarbetet kan vara av metodologisk art och bidra till utveckling av metoder och tekniker inom mikrodataanalys. Det kan också vara ett praktiskt arbete som syftar till att förstärka en organisations Business Intelligence kedja eller förbättra den i någon del.

Mål

För magisterexamen skall studenten kunna:
- Använda och implementera stabila analytiska modeller i organisationer inom en given tidsram.
- Hantera datamängder i en organisation for att kunna integrera och införliva business intelligence i en organisations dagliga beslutsfattande.
- Tillämpa teoretisk och praktisk kunskap för att kritiskt analysera, värdera, syntetisera data.
- Kommunicera teorier, metoder, resultat av dataanalyser och kunskaper till business intelligence-specialister och icke-specialister genom att använda ändamålsenliga tekniker.
- Kritiskt analysera och värdera relevanta verktyg som en organisation använder både för att bättre förstå sin verksamhet och som stöd för bättre beslutsfattande.
- Granska och reflektera över sociala och etiska aspekter samt normer och förhållanden samt agera för att förändra dessa. Speciellt när det gäller hantering av känsliga och konfidentiella data, exempelvis information om bankkunder, kreditkortsinformation, patientinformation och liknande.

Programtillfällen

Vårterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-V2TJD
Programstart: v3 , 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Engelska
Behörighetskrav: [?] Kandidatexamen i ämnet statistik, ekonomi, datavetenskap, informationssystem och informationshantering eller motsvarande examen, samt följande kurser: Objektorienterad programmering, 7,5 hp, Dataanalys och statistik, 7,5 hp och Databassystem, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6

Anmälningskod:
HDA-V2SUT
Programstart: v3 , 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Engelska
Behörighetskrav: [?] Kandidatexamen i ämnet statistik, ekonomi, datavetenskap, informationssystem och informationshantering eller motsvarande examen, samt följande kurser: Objektorienterad programmering, 7,5 hp, Dataanalys och statistik, 7,5 hp och Databassystem, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6

Vårterminen 2018

Anmälningskod:
HDA-V2VV6
Programstart: v3 , 2018
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Engelska
Behörighetskrav: [?] Kandidatexamen i ämnet statistik, ekonomi, datavetenskap, informationssystem och informationshantering eller motsvarande examen, samt följande kurser: Objektorienterad programmering, 7,5 hp, Dataanalys och statistik, 7,5 hp och Databassystem, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6