Detaljhandelsprogrammet

Detaljhandelsprogrammet, 180 högskolepoäng

Detaljhandeln är en bransch som berör oss alla. Även om man inte arbetar i branschen så är vi alla konsumenter och kommer på så sätt i kontakt med detaljhandeln. Handelsnäringen i Sverige sysselsätter mer än 500 000 personer och inom detaljhandeln finns möjligheter till många olika karriärer. Kanske vill du arbeta som butikschef, avdelningschef, inköpare, affärsutvecklare eller centrumledare? I så fall ger Detaljhandelsprogrammet vid Högskolan Dalarna dig goda förutsättningar för att lyckats i arbetslivet.

Av tradition är detaljhandeln en låglönebransch vari inte många har eftergymnasial utbildning. För att kunna öka statusen och lönerna är utbildningsnivån en viktig faktor – först när branschen satsar och tror på utbildning som en viktig faktor kan status och löner, vilka i många fall är nära sammanlänkade, öka. Vi ser också att det hänt en hel del inom detta de senaste åren. I dag är detaljhandeln en av de största och mest dynamiska branscherna i Sverige.

Hela tiden händer saker; internationella aktörer etableras i Sverige samtidigt som många av de svenska företagen söker nya marknader utomlands. Vi har under framför allt det senaste decenniet sett en stor ökning av köpcentrum som är förlagda en bit utanför städerna vilket i sin tur påverkat centrumhandeln på olika sätt. På vissa platser i landet har de externa köpcentrumen mer eller mindre utarmat stadskärnornas handel, medan andra städer valt strategin att ha en mer levande centrumhandel. Oavsett vad, har detaljhandeln utvecklats mycket och allt större fokus har kommit att bli på upplevelser av olika slag.

En av de allra viktigaste uppgifterna som butikerna har i dag är att inspirera kunderna; valet av butik styrs inte längre bara av sortiment och pris utan lika viktigt är butikens tillgänglighet och mervärden i form av bemötande och upplevelser. Detta är faktorer som är viktiga när det gäller såväl fysisk handel som handel via internet och postorder. Vill du delta i och påverka denna snabba utveckling som sker är Detaljhandelsprogrammet något för dig.