Energiteknik

Energi Högskoleingenjörsprogram, 180 högskolepoäng

Väljer du att bli energiingenjör går du mot en spännande arbetsmarknad med stor efterfrågan på kvalificerad personal  inom energisektorn.

Det är inte så konstigt att energiingenjörer är eftertraktade. Tillgång till energi för värme, kyla, el och bränslen är grundbultar i vårt samhälle. Världen är nu inne i ett systemskifte. Från att ha varit beroende av fossila bränslen ställer vi om till förnybar energi för ett mer hållbart samhälle. Energiingenjören har en nyckelroll i denna pågående omställning.

Utbildning inom energi lovar goda arbetsutsikter

För att spela en nyckelroll i energisektorn krävs goda kunskaper om både dagens energiteknik och den pågående teknikutvecklingen för omställning till hållbara system. På Högskolan Dalarna arbetar vi nära energibranschen, vilket krävs för att du ska få en utbildning som leder till ett jobb. I kurserna ingår både praktiska och teoretiska moment hos företag. Du som student har tillgång till forskningslaboratorier för utveckling och testning av morgondagens energiteknik.

Energiingenjörsprogrammet inleds med ett antal kurser som till stor del samläses med våra övriga ingenjörsprogram. Då arbetar vi med grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs av en ingenjör oavsett inom vilket fält man arbetar. Sedan följer fördjupningen inom energiteknik med bland annat kurser inom energieffektivisering, förnybar kraftgenerering, energisystemens miljöpåverkan och aktiva elnät.

Under senare delen av utbildningen finns goda möjligheter att skaffa sig internationella erfarenheter genom studier och praktik utomlands. Vissa av programmets kurser i årskurs 2 och 3 kan ges på engelska vilket gör det möjligt för oss att välkomna utbytesstudenter. Dessa internationella moment förstärker din kommunikationsförmåga på engelska och utökar din interkulturella förståelse - något som värderas högt av företag i och utanför Dalarna.

Vidare studier: Masterprogram i Solenergiteknik eller Energieffektivt byggande

Högskolan Dalarna har Sveriges enda masters/magisterutbildning inom solenergiteknik, där magisterutbildningen är en av de äldsta i Europa. Studenter från vårt energiingenjörsprogram kan bygga på sin högskoleingenjörsexamen med dessa vidare studier som förbereder för arbete inom den snabbväxande solenergibranschen och för forskning inom solvärmeteknik och solelteknik.

Till hösten 2017 startar Högskolan Dalarna även en magisterutbildning i energieffektivt byggande för att kunna möta upp mot den kompetens som efterfrågas både nationellt internationellt inom bygg och fastighetsbranschen. Utbildningen innehåller både tekniska aspekter som energisimulering av byggnader, men även andra aspekter som stadsplanering och miljövärdering, vilket tillsammans är viktigt för helhetsbilden av en energieffektiv byggnad.

Varför skall du välja energiingenjörsutbildning vid Högskolan Dalarna?

  • Utbildningen ges i nära samarbete med energibranschen
  • Studierna sker i små grupper med nära kontakt till lärare och övriga studenter
  • Programmet har internationella inslag som gör dig attraktiv på arbetsmarknaden
  • Vi fokuserar på kunskaper och färdigheter som krävs för att vara en del av vår globala energiomställning

Du är välkommen att kontakta oss för mer information eller för att ställa en fråga. Hör gärna av dig till någon av de programansvariga
Johan Heier e-mail: jhe@du.se Tel: 023-77 86 60
Hans Ersson 
e-mail: her@du.se Tel: 023-77 84 07

Lärare på programmet

Energiingenjörer på fältarbete

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2VM3
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper

Ansök

Ansök på Antagning.se