Entreprenöriellt företagande, 120 högskolepoäng

Entreprenöriellt företagande är ett tvåårigt program på distans. Karaktäriserande för programmet är att utbildningen kontinuerligt håller parallellt fokus på teori och handling. Under det första året förekommer en intensivare kontakt mellan företagare och studenter än vad som ofta är vanligt i traditionell högskoleutbildning. Kurserna som ger teoretiska grundkunskaper i företagsekonomi är inriktade mot entreprenörskap och småföretagande.

Programmet inleds med introduktionskursen entreprenörskapets villkor och särart, parallellt med en orienteringskurs företagsekonomi. Syftet med dessa kurser är att ge studenterna en grundläggande förståelse för samhällsekonomin samt entreprenörskapets roll i densamma. Vidare ingår under första terminen en grundkurs i projektarbete och en kurs i ekonomistyrning.

Programmets andra termin behandlar de egenskaper som ofta anses karaktärisera entreprenörer som individer, och problematiserar huruvida dessa egenskaper är något som är medfött eller något som man kan lära sig. Under terminen fortsätter studierna i grundläggande företagsekonomi, redovisning och organisationsteori, samt en kurs som behandlar det grundläggande juridiska regelverk som styr småföretagandet.

Andra årets första termin behandlar den praktiska delen av programmet med fokus på kreativitet, självförtroende och utnyttjande av sin personliga potential. Undervisningen tar upp skeendet från idén om företagande till och med företagsstarten. Detta sker bl.a. genom att studera hur en affärsidé kan analyseras och stödjas genom framtagandet av en affärsplan. Terminens studier fokuserar även på färdigheter i försäljning, förhandling och marknadsföring.

Programmets fjärde och sista termin behandlar skeendet efter starten av ett nytt företag. Det vill säga små företags drift och tillväxt samt dess förvaltning och expansion. Utöver detta ges en grundkurs i e-handel. Avslutningsvis fördjupar sig studenterna i den teoretiska entreprenörskapslitteraturen och skriver som avslutande moment ett examensarbete.

Mål

Studenten ska ha förvärvat de kunskaper som behövs för att starta och driva ett småföretag, och förvärvat insikt i och förståelse för de krav från kunder, medarbetare och samhälle som påverkar ett företag. Studenterna skall förutom förtrogenhet med teorin bakom projektarbete som arbetsform också ha väl förankrade teoretiska grundkunskaper i småföretagets marknadsföring, ledning och organisation, ekonomistyrning samt redovisning för att kunna göra relevanta bedömningar inom respektive område gällande företagets framtid. Under utbildningen förbereder sig studenten för arbete som egen företagare, anställd företagsledare/chef i småföretag.

1.3.1 Utbildningsprogrammets delmål
Kunskap och förståelse

Efter avslutad utbildning skall studenten kunna
– visa kunskap och förståelse för entreprenörskapets grundläggande begrepp och teoretiska grund samt visa kunskap om de metoder som är tillämpliga inom huvudområdet
– visa kunskap om entreprenörskap som samhällsfenomen samt visa kunskap och förståelse för entreprenörskapets betydelse för samhällsekonomisk utveckling
– visa kunskap om entreprenörskap som uttryck för människors kreativitet och innovationsförmåga
– visa kunskap om småföretagets marknadsföring, ledning och organisation, ekonomistyrning samt redovisning

Färdighet och förmåga

Efter avslutad utbildning skall studenten visa
– förmåga att analysera och identifiera drivkrafter och hinder för entreprenörskap i samhället
– förmåga att självständigt göra relevanta bedömningar inom områdena småföretagets marknadsföring, ledning och organisation samt ekonomistyrning gällande företagets framtid
– förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom entreprenörskap och innovationsteknik
– förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande i dialog med olika grupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad utbildning skall studenten kunna
– visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera relevanta etiska frågeställningar inom entreprenörskap och innovationsteknik

Programtillfällen

Vårterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-V2SUS
Programstart: v3 , 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Flexibel (Borlänge)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 0
Obligatoriska online träffar: 8