Ljud- och musikproduktionsprogrammet, 180 högskolepoäng

Ljud- och musikproduktionsprogrammet vid Högskolan Dalarna är Sveriges största utbildning inom sitt område - dessutom ett av de största musikutbildningsprogrammen över huvud taget i landet. Universitetskanslersämbetet anser att utbildningen håller hög kvalitet. Läs bedömargruppens yttrande här.

Vårt utbildningsprogram är uppbyggt för att möta den snabba utvecklingen inom ljud- och musikproduktion. Produktioner som tidigare krävde stora personalresurser och en omfattande utrustning kan idag genomföras med en integrerad utrustning av ett mindre team eller t o m av en enda person.

Programmet förbereder de studerande inför denna nya situation. Utbildningen har en innehållsmässig bredd, vilket speglar ljud- och musikbranschens många delområden. Inspelning i studio, live-ljud, ljud- och musikläggning till rörlig bild (film, tv, datorspel) samt radioproduktion är några av programmets kurser.

Programmet förenar ett handfast produktionsperspektiv med ett kritiskt och undersökande forskningsperspektiv, detta för att utbilda skickliga och självständiga yrkesutövare för verksamhet i en ständigt föränderlig bransch. Därför samsas praktik och teori i de många produktionsuppgifterna, men också i de uppgifter som handlar om att analysera befintliga ljud- och musikproduktioner. Den vetenskapliga skolningen finns i varierande grad i alla delkurser, men är mest påtaglig i uppsatskurserna. I slutet av utbildningen finns en längre arbetsplatsförlagd praktikperiod.

Under programmets femte termin genomför den studerande ett examensarbete som resulterar i en kandidatuppsats. Med fullgjord uppsats och sammanlagt 180 hp studier kan den studerande ansöka om en fil kand-examen med inriktning mot ljud- och musikproduktion.

För att sammanfatta: efter genomförd utbildning har studenten en god teoretisk insikt, relevanta praktiska färdigheter och en realistisk uppfattning om möjligheterna till en karriär i ljud- och musikbranschen.

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2V25
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Falun
Språk: Svenska
Behörighetskrav: Grundläggande behörighet

Ansök

Ansök på Antagning.se