Magisterprogram i religionsvetenskap - Den heliga människan: religiositet i samtiden, 60 högskolepoäng

I programmet studerar studenten processer och mekanismer (av t.ex. sociologisk, psykologisk, politisk och ekonomisk art) i samtida former av religiositet, religiösa rörelser och grupper och deras relation till omgivande kultur och samhälle.

I programmet ingår fyra obligatoriska kurser: ”Religionsvetenskaplig vetenskapshistoria, teori och metod” (15 hp), ”Religion i samtiden: gränser, teman, begrepp” (7,5 hp) och ” Existentiell mening och medialisering: religiositet i populärkulturell kontext” (7,5 hp). Programmet avslutas med ett examensarbete (15 hp).

I programmets första kurs behandlas olika humanistiska vetenskapsteoretiska och vetenskapshistoriska inriktningar och metoder med relevans för religionsvetenskapliga perspektiv. I kursen skaffar sig studenten också förtrogenhet med viss samtida religionsvetenskaplig forskning.

I de två följande kurserna ges den studerande möjlighet att tillämpa och fördjupa delar av de teoretiska och metodiska kunskaper som har erövrats under den första kursen. Så presenteras i kursen ”Religion i samtiden” samtida forskning kring nyreligiositet, vardagsreligiositet och ”andlighet” utifrån olika akademiska perspektiv. Termer, begrepp och innehåll diskuteras, liksom samtida tendenser, metoder och teorier.

I kursen ”Existentiell mening och medialisering” belyses och analyseras villkoren för människors kulturella identitet som påverkas av en ökande närvaro av medier i samhället. I kursen behandlas och diskuteras konsumtion av fiktion samt det senmoderna samhällets avtraditionalisering och alltmer individualiserade meningssystem. Kursen diskuterar nya villkor för existentiellt meningsskapande genom visuella symboliska representationer. Kursen behandlar olika former av religionsinnehåll och dess närvaro i populärkulturella gestaltningar. Kursen lyfter också fram religionsvetenskapliga tolkningar och perspektiv om kulturens återförtrollning (re-enchantment) genom en ökad närvaro av religiösa symboler i medialiserad form, inbäddade i vardagen som vernakulär praktik.

Programmet avslutas med ett examensarbete, där ett forskningsproblem inom ramen för processer och mekanismer verksamma i förhållandet mellan samtida religioner och övriga aspekter av den kultur de verkar i, utvecklas och bearbetas vetenskapligt.
Utöver dessa obligatoriska kurser ges möjlighet att välja mellan huvudområdets samtliga kurser på avancerad nivå.

Mål

Efter avslutad utbildning skall studenten kunna
· visa god förtrogenhet med religionsvetenskapens identitet i relation till några av humanioras olika vetenskapsteoretiska och vetenskapshistoriska kontexter
· visa specialiserade teoretiska och metodiska kunskaper om delar av det samtida religionsvetenskapliga forskningsområdets framkant
· analysera och diskutera de komplexa processer och mekanismer som är verksamma i pluralistiska samhällen präglade av alltmer fragmentiserade meningssystem
· visa förståelse för de mångdimensionella villkoren för identitetsformering i ett senmodernt och medialiserat samhälle
· visa förståelse för förhållanden mellan majoritets- och minoritetsreligioner i relation till makt, tradition, auktoritet och kön
· självständigt analysera processer och mekanismer verksamma i förhållandet mellan religion och andra samhälleliga faktorer i ett givet område med hjälp av relevanta religionsvetenskapliga och angränsande akademiska discipliners teorier
· integrera komplexa kunskapskällor samt kritiskt och självständigt förhålla sig till en mångfald av teorier och metoder
· kritiskt värdera och kommunicera teorier och kunskap i det samtida religionsvetenskapliga forskningsområdet samt resultatet av sådana analyser som de ovan angivna i både tal och skrift
· självständigt planera och genomföra en vetenskaplig undersökning relaterad till ämnesområdet och presentera denna i skriftlig form
· artikulera konstruktiv systematisk kritik på vetenskapliga texter samt förhålla sig lyhört till kritik och vetenskapligt bearbeta sina egna texter utifrån den givna kritiken
· reflektera över och utvärdera den egna lärandeprocessen.