Magisterprogram i Afrikanska studier, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i Afrikanska studier består av obligatoriska kurser samt ett antal valbara kurser. Programmet är mångvetenskapligt och baserat på humanistiska ämnen, där den historiska dimensionen för förståelsen av nutidens afrikanska förhållanden är viktig. De vetenskapliga discipliner som bär upp programmet är historia, religionsvetenskap och utbildningsvetenskap. Under den första terminen läser de studerande Afrikanska samhällen i förändring och innehåller två obligatoriska seminarieserier: den ena om Afrikansk historiografi och den andra om metod- och teorifrågor vilken är avsedd att förbereda för andra terminens examensarbete. Religion och politik i afrikanska samhällen ges under terminens första del med obligatoriska teoriseminarier som behandlar samspelet mellan religioner, samhälle och stat, huvudsakligen i Afrika söder om Sahara. Utbildning och förändring i afrikanska samhällen ges under terminens senare del. Kursen Forskningsprojektets planering innehåller en självständig skrivuppgift som förbereder inför den andra terminens studier och det kommande examensarbetet.

Under den andra terminen läser de studerande två valbara kurser som möjliggör specialisering och ytterligare fördjupning av ämnen som behandlats under den första terminen. Antalet valbara kurser vid varje termin varierar. Kursen Den vidareutvecklade forskningsplanen innehåller en mindre skrivuppgift som syftar till att definiera parametrarna inför det kommande uppsatsarbetet. Inom ramen för den avslutande kursen Magisterexamensarbete i Afrikanska studier ges en obligatorisk seminarieserie med tillämpade uppgifter i metod- och teori som direkt relaterar till det individuella arbetet med uppsatsen. Terminen avslutas med examensarbetets ventilering.

Genom hela programmet sker en progression kunskapsmässigt från den första terminens mer orienterande och övergripande kurser, till den andra terminens specialiseringar i de valbara kurserna, och, slutligen, till examensarbetets väldefinierade problemområde och självständigt författade uppsats. Även vad gäller metod och teori sker en tydlig progression genom hela programmet. Teori- och metodövningarna blir alltmer avancerade och tydligt inriktade på det avslutande Magisterexamensarbetet. Programmet ges på engelska

Mål

Efter avslutad utbildning ska den studerande kunna:
· visa djup kunskap samt teoretisk och kritisk förståelse av politiska, sociala och ekonomiska funktioner i afrikanska samhällen från början av artonhundratalet till idag
· självständigt analysera samspelet mellan religion och politik i afrikanska samhällen söder om Sahara och tillämpa och utvärdera resultaten av analyser av vissa afrikanska länder och regioner
  • visa en avancerad teoretisk medvetenhet i förhållandet mellan utbildning och social förändring i afrikanska samhällen
  • visa en teoretisk och kritisk medvetenhet vid analysen av betydelsen av genusrelaterade frågor i afrikanska samhällen
  • visa teoretisk och kritisk medvetenhet vid analys av samspelet mellan lokala faktorer, till exempel sociala, ekonomiska, politiska eller religiösa sfärer, och globala influenser
  • visa en djup kunskap om den historiska utvecklingen i studiet av Afrika, och en teoretisk och kritisk medvetenhet om hur begreppsramar har förändrats fram till nutida vetenskapliga debatter
  • visa en fördjupad förmåga att analysera frågor om kontinuitet och förändring i afrikanska samhällen
  • visa en kritisk förmåga att värdera olika typer av källor och en förmåga att analysera ett allmänt forskningsproblem som är relevant för flera länder för att på så sätt, med en hög grad av självständighet, formulera ett forskningsproblem och kommunicera detta muntligt och skriftligt i form av en uppsats.