Magisterprogram i destinationsutveckling, 60 högskolepoäng

Programmet ges på engelska. Programmets första termin, höstterminen, innehåller fyra forskningsanknutna kurser. Temat för dessa kurser är olika perspektiv på destinationers utveckling.

Andra terminen, vårterminen, utgörs av en kurs i metod och turismens ämnesteori som förbereder studenterna för examensarbetet. Därefter följer ett examensarbete om 15 hp i turismvetenskap.

Mål

Efter avslutad utbildning skall studenten kunna visa på:

– Fördjupade kunskaper om teoribildning och forskningsläge inom turismvetenskap och destinationsutveckling
– Förmåga att självständigt analysera globala samhällsförändringar i det lokala sammanhanget och förstå hur destinationer och företag är sammanlänkade med processer på olika nivåer i samhället
– Förmåga att kritiskt analysera förutsättningar för och konsekvenser av olika strategier för hållbar utveckling av turistdestinationer.
– Förmåga att kritiskt förhålla sig till och skriftligt såväl som muntligt kunna redogöra för aktuella samhällsfrågor ur ett turismvetenskapligt perspektiv
– Förmåga att formulera teoretiskt och metodologiskt grundade frågeställningar
– Förmåga att samla in, bearbeta, analysera och presentera ett empiriskt material samt knyta detta till relevanta begrepp och teorier i form av ett examensarbete

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2UF7
, International students only!
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Engelska
Behörighetskrav: [?] Filosofie Kandidatexamen med huvudområdet Turismvetenskap, Företagsekonomi, Kulturgeografi, Nationalekonomi eller motsvarande. Engelska B från gymnasieskolan motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se

Anmälningskod:
HDA-H2UZ2
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Engelska
Behörighetskrav: [?] Filosofie Kandidatexamen med huvudområdet Turismvetenskap, Företagsekonomi, Kulturgeografi, Nationalekonomi eller motsvarande. Engelska B från gymnasieskolan motsvarande kunskaper.

Ansök

Ansök på Antagning.se