Magisterprogram fysioterapi

Magisterprogram i fysioterapi, 60 högskolepoäng

Välkommen till magisterprogrammet i fysioterapi! Att ta en magisterexamen hos oss innebär dels en forskningsförberedande fördjupning generellt inom området fysioterapi, dels en chans att mer specifikt utveckla kunskaperna inom våra profilområden: smärta och smärthantering, fysisk aktivitet i prevention och behandling samt kunskapsöverföring mellan forskning och klinik.

Innehållet i utbildningen har tagits fram i samarbete med Landstinget Dalarna och kommunerna i regionen för att på bästa sätt möta dagens och morgondagens krav på specialiserad vård.

Programmet genomförs som deltidsstudier som till stor del är nätbaserade, med ett par obligatoriska fysiska sammankomster varje termin i Falun.

Vad blir du efter utbildningen?

En magisterexamen är ett viktigt steg för dig som vill bli specialist enligt fackförbundet Fysioterapeuternas specialistordning.

Examen

Efter avslutad utbildning kan du ta ut en Filosofie magisterexamen med huvudområde Fysioterapi.

Utbildningens innehåll

I programmet ingår fyra kurser. Första terminens kurs finns med två olika inriktningar: Smärta i den kliniska vardagen och Smärta och sensorisk behandling. Vilken inriktning som ges kan variera mellan olika år. 

Du som påbörjar programmet höstterminen 2017 kommer läsa följande kurser:

Smärta i den kliniska vardagen, 15 hp

Fysisk aktivitet och träning som prevention och behandling, 15 hp

Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi, 15 hp

Examensarbete i fysioterapi, 15 hp

Studierna kommer bland annat att kunna ge dig ökade kunskaper om smärt- och träningsfysiologi, och förmåga att utifrån befintlig evidens värdera, välja och anpassa åtgärder och behandling till individen. Centralt för utbildningen är det evidensbaserade arbetssättet, som innebär att hela tiden sträva efter att använda bästa tillgängliga kunskap, både i det direkta patientarbetet och långsiktigt i den fysioterapeutiska verksamheten.

Läs mer om första terminens kurs.

Studera utomlands

Möjlighet finns att efter godkännande av programansvarig genomföra delar av studierna vid ett lärosäte utomlands.

Ansökan

Magisterprogrammet startar en gång per år, varje hösttermin, och ges på halvfart. Ansökan görs på www.antagning.se under perioden 15 mars - 18 april.

Om du sökt programmet och har en äldre sjukgymnastexamen omfattande 150 högskolepoäng kommer du att bedömas som obehörig. Men om du har fullgjort en kompletteringskurs i sjukgymnastik/för sjukgymnaster (benämningarna kan variera) om minst 30 högskolepoäng (20 gamla poäng) innefattande ett projektarbete/examensarbete om minst 15 högskolepoäng anses du ha tillräckliga förkunskaper för att nå upp till behörighetskraven. För att bli behörig behöver du själv ansöka om bedömning av så kallad reell kompetens.

Läs mer om reell kompetens och ladda ner ansökningsblankett.

Inriktningar

Smärta i den kliniska vardagen

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2VG5
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 50%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: [?] Kandidatexamen i fysioterapi eller fysioterapeutexamen om minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 2
Obligatoriska online träffar: 2

Ansök

Ansök på Antagning.se