Magisterprogram fysioterapi

Magisterprogram i fysioterapi, 60 högskolepoäng

Välkommen till ett helt nytt magisterprogram i fysioterapi! Att ta en magisterexamen hos oss innebär dels en forskningsförberedande fördjupning generellt inom området fysioterapi, dels en chans att mer specifikt utveckla kunskaperna inom våra profilområden:

  • Smärta och smärtbehandling
  • Fysisk aktivitet i prevention och behandling
  • Kunskapsöverföring mellan forskning och klinik

En magisterexamen är ett viktigt steg för dig som vill bli specialist enligt fackförbundet Fysioterapeuternas specialistordning.

Utbildningens innehåll och upplägg

I programmet ingår fyra kurser där den första kursen ges i två valbara varianter.

Kurs 1: Smärta och sensorisk behandling, 15 hp eller Smärta i den kliniska vardagen, 15 hp
Kurs 2: Fysisk aktivitet, träning och hälsa, 15 hp
Kurs 3: Evidensbaserat arbetssätt och forskningsmetodik inom fysioterapi, 15 hp
Kurs 4: Examensarbete i fysioterapi, 15 hp

Programmet genomförs som deltidsstudier som till stor del är nätbaserade, med ett par obligatoriska fysiska sammankomster varje termin i Falun. Studierna kommer bland annat att kunna ge dig ökade kunskaper om smärt- och träningsfysiologi, och förmåga att utifrån befintlig evidens värdera, välja och anpassa åtgärder och behandling till individen. Centralt för utbildningen är det evidensbaserade arbetssättet, som innebär att hela tiden sträva efter att använda bästa tillgängliga kunskap, både i det direkta patientarbetet och långsiktigt i den fysioterapeutiska verksamheten.

Innehållet i utbildningen har tagits fram i samarbete med Landstinget Dalarna och kommunerna i regionen för att på bästa sätt möta dagens och morgondagens krav på specialiserad vård.

Ansökan

Magisterprogrammet i fysioterapi vid Högskolan Dalarna kommer att starta varje år på höstterminen. Ansökan görs på www.antagning.se under perioden 15 mars - 15 april. Du som önskar läsa kursen Smärta och sensorisk behandling behöver också skicka in en kopia på din legitimation från Socialstyrelsen till Antagningsservice; FE 20101, 839 87 Östersund, ifall du inte gjort det tidigare.

Om du sökt programmet och har en äldre sjukgymnastexamen omfattande 150 högskolepoäng kommer du att bedömas som obehörig. Men om du har fullgjort en kompletteringskurs i sjukgymnastik/för sjukgymnaster (benämningarna kan variera) om minst 30 högskolepoäng (20 gamla poäng) innefattande ett projektarbete/examensarbete om minst 15 högskolepoäng anses du ha tillräckliga förkunskaper för att nå upp till behörighetskraven. För att bli behörig behöver du själv ansöka om bedömning av så kallad reell kompetens med hjälp av följande blankett: Ansökan om reell kompetens/att undantag görs

Inriktningar

Smärta i den kliniska vardagen som första kurs
Smärta och sensorisk behandling som första kurs

Programtillfällen

Höstterminen 2016

Anmälningskod:
HDA-H2T6L
Programstart: v35, 2016
Studietakt: 50%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: [?] Kandidatexamen i fysioterapi eller fysioterapeutexamen om minst 180 högskolepoäng, eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 2
Obligatoriska online träffar: 3