Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang, 60 högskolepoäng

Programmet fokuserar på tillämpad ekonomisk analys inom turism. Programmets första termin innehåller två obligatoriska och en valbar kurs kring tillämpning och en obligatorisk kurs kring metod. Den första kursen, Turismekonomi, läses på halvfart och introducerar nationalekonomis relevans och tillämpning inom området turism. Kursen Ekonometri läses på halvfart och lägger den metodmässiga grunden för den ekonomiska analysen. Kurs tre och fyra läses på helfart. Kursen Evenemangsturism är obligatorisk och ger fördjupning inom temat evenemang. Den fjärde kursen är valbar och ger möjlighet till fördjupning antingen mot miljö- och naturresursekonomi eller mot ledarskapsekonomi.
Andra terminen utgörs av en valbar kurs i metod där inriktning ges mot antingen samhällsekonomisk analys eller mot datainsamling och datakvalité, samt en obligatorisk kurs, Avancerad mikroteori, som fördjupar de teoretiska kunskaperna i nationalekonomi. Därefter följer Examensarbete för Magisterexamen i Nationalekonomi om 15 hp.

Mål

Efter avslutad utbildning skall studenten kunna visa på:

Kunskap och förståelse

– Fördjupade kunskaper om teoribildning och forskningsläge inom nationalekonomi med tillämpning inom turism- och evenemangsområdet

Färdighet och förmåga

- Förmåga att beräkna och analysera ekonomiska effekter av turism och evenemang med relevanta metoder
– Förmåga att analysera förutsättningar för och konsekvenser av olika strategier för hållbar utveckling av turism och evenemang ur regionala och globala perspektiv.
– Förmåga att identifiera ekonomiska problem och sociala dilemman lämpliga för ekonomisk analys och såväl i tal som i skrift kunna redogöra för dessa relaterat till tillämpningen inom turism och evenemang.
– Förmåga att formulera teoretiskt och metodologiskt grundade frågeställningar
– Förmåga att samla in, bearbeta, analysera och presentera ett empiriskt material samt knyta detta till relevanta begrepp och teorier i form av ett examensarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Förmåga att bedöma etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter relevanta vid datainsamling för, samt analys och presentation av turism- och evenemangsekonomiska forsknings- och utvecklingsarbeten.

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2UF8
, International students only!
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Engelska
Behörighetskrav: [?] Kandidatexamen omfattande 180 hp med huvudområde Nationalekonomi samt Dataanalys och statistik, grundnivå 1, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6

Ansök

Ansök på Antagning.se

Anmälningskod:
HDA-H2UYT
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Engelska
Behörighetskrav: [?] Kandidatexamen omfattande 180 hp med huvudområde Nationalekonomi samt Dataanalys och statistik, grundnivå 1, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6

Ansök

Ansök på Antagning.se