Magisterprogram i pedagogiskt arbete, 60 högskolepoäng

I utbildningsprogrammet erbjuds redskap för att kritiskt och självständigt reflektera kring förskolan och skolan som pedagogiska praktiker. Redskap för detta återfinns inom utbildningsvetenskaplig forskning och utbildningsfilosofi. De teoretiska utgångspunkterna görs relevanta genom att frågor kontinuerligt ställs i relation till aktuella pedagogiska praktiker. Programmet erbjuder på så sätt en progression i det att teoretiska redskap successivt bidrar till nya sätt att förstå och problematisera pedagogiska praktiker och dess syften.

Programmet utgår från utbildningsvetenskaplig filosofi och teoribildning. Där återfinns teorier om makt, identitet, kommunikation samt utbildningsfilosofisk argumentation. Programmets teoretiska utblickar hämtas från olika traditioner samt från olika internationella perspektiv och erbjuder förståelse för olika förhållningssätt till och etiska perspektiv på skola och utbildning.  På så vis bidrar programmet successivt till att de studerande fördjupar sin förståelse för komplexiteten inom pedagogiska praktiker och inom huvudområdet pedagogiskt arbete.

I den inledande kursen Utbildningsfilosofiska perspektiv, 7,5 hp, behandlas hur olika utbildningsfilosofiska traditioner argumenterar för vad utbildning kan och bör vara.  Kursen Utbildningsvetenskapliga teorier, 7,5 hp, behandlar ansatser inom samhällsvetenskaplig teoribildning av relevans för pedagogiskt arbete. Inom ramen för denna kurs formulerar de studerande en första vetenskapsteoretisk positionering och intresseinriktning inför examensarbetet.

I kursen Perspektiv på pedagogiska praktiker, 7,5 hp, behandlas och diskuteras olika typer av forskning med fokus på undervisning, lärande, fostran och omsorg i förskola och skola. Kursen Utbildningsvetenskaplig metodologi och metod, 7,5 hp, knyter an metodologiska resonemang till utbildningsvetenskaplig teori. Här presenteras och diskuteras såväl kvantitativa som kvalitativa metoder och de studerande argumenterar inom ramen för kursen för lämpliga metoder givet valda teoretiska och innehållsliga frågeställningar.

Kursen Tematisk fördjupning, 7,5 hp, erbjuder de studerande möjligheter till valbar fördjupning inom mer specifika områden inom pedagogiskt arbete. Kursens inledande ansats behandlar frågor om hur ett forskningsområde tar form och hur man som forskare eller forskningskonsument söker forskningslitteratur och ringar in ett område. Därefter väljer de studerande ett område som har relevans för det egna tänkta examensarbetet och påbörjar formulerandet av sitt eget forskningsproblem. Exempel på forskningsområden inom huvudområdet är:

-Ämnesdidaktiska inriktningar
 -Literacyforskning och forskning inom läsning och skrivning
 -Professionsetik och ledarskap i pedagogiska praktiker

Programmets näst sista kurs om 7,5 hp, Att kritiskt granska utbildningsvetenskaplig forskning, syftar till att de studerande utvecklar förmåga att kritiskt granska forskningsresultat och slutsatser i förhållande till de metoder och teorier som använts, för att på så sätt kunna bedöma studiernas tillförlitlighet. Diskussioner förs också om forskningens relevans och betydelse för pedagogiska praktiker.

Examensarbetet, 15 hp, genomförs inom ramen för det forskningsområde i vilket den studerande fördjupat sig under tidigare kurs och kännetecknas av praktiknära forskningsansatser. 

 

Mål

Utöver de mål som anges i Högskoleförordningen (1993:100) ska den studerande efter fullgjord utbildning:

-visa förmåga att problematisera motiv till utbildning i förskola och skola utifrån utbildningsfilosofiska ställningstaganden,
-visa fördjupad kunskap om utbildningsvetenskapens olika teoretiska strömningar och på vilket sätt dessa förhåller sig till olika vetenskapsteoretiska perspektiv,
- visa förmåga att reflektera över och problematisera utbildning i förskola och skola i förhållande till aktuell forskning inom utbildningsvetenskap,
-visa förmåga att reflektera över etiska aspekter av pedagogiska praktiker, så som jämställdhetsfrågor och frågor om hållbar utveckling,
-visa fördjupad kunskap om metodologiska överväganden relevanta för forskning i pedagogiskt arbete,
-visa förmåga att inringa ett utbildningsvetenskapligt forskningsområde och kritiskt granska forskningsresultat, och
-visa förmåga att självständigt genomföra samt skriftligt och muntligt presentera ett vetenskapligt arbete med relevans för pedagogisk praktik.

 

Programtillfällen

Vårterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-V2U2J
Programstart: v3 , 2017
Studietakt: 50%
Studieort: Flexibel (Falun)
Studieform: IT-distans
Språk: Svenska
Behörighetskrav: [?] Lärarexamen om minst 180 hp, eller Kandidatexamen i pedagogik/pedagogiskt arbete/specialpedagogik/didaktik eller motsvarande kunskaper

Nätbaserad utbildning

Datorvana:  
Datorkapacitet:  
Genomförande:  
Obligatoriska fysiska träffar: 0
Obligatoriska online träffar: 10