Magisterprogram i solenergiteknik, 60 högskolepoäng

Utbildningen är ett masterprogram 60 hp inom huvudområdet solenergiteknik. Alla kurser ges på engelska.
Utbildningen syftar till att förbereda studenterna att arbeta inom solenergibranschen eller forska inom solvärmeteknik och system, solelteknik och system.

Programmet inleds med kärnkurserna om solenergiteknik och system, solinstrålning, utnyttjande av solenergi i byggnader och tillämpad ekonomi. Kurserna är identiska med motsvarande kurser i det ettåriga masterprogrammet, och samläsning sker.

I första terminens kurser behandlas teoretiska kunskaper om solenergiteknologi såsom grundläggande komponenter och delsystem för produktion av värme/kyla och el och hur dessa tekniker kan användas i byggnader. I projektkursen tillämpas dessa kunskaper för att utforma, konstruera och testa en verklig komponent såsom en solfångare. Projektkursen innehåller också moment som förbereder för examensarbetet såsom vetenskapligt skrivande och mätvärdesanalys.
 
Termin 2 innehåller två kurser som bygger vidare med fördjupning om systemlösningar för solvärme och solelsystem inom olika användningsområden, givet olika förutsättningar lokalt och tekno-ekonomiska aspekter. Det är därför viktigt att studenterna har tillägnat sig kunskaperna i kurserna under första terminen för att kunna tillägna sig kunskaperna i dessa två kurser.
Programmet avslutas med ett examensarbete. Examensarbetet kan utföras i vid universitet/högskola eller i ett företag eller annan organisation i Sverige eller utomlands.

 

Mål

För magisterexamen skall studenten

Kunskap och förståelse

 • Visa fördjupad förståelse för olika solenergiteknikers fysikaliska processer och matematiska modeller för energiutbyte vid omvandling av solinstrålning till elektrisk eller termisk energi.
 • Visa fördjupade kunskaper gällande ingående komponenter betydelse i solenergisystem och hur deras funktion beror av solstrålning och andra klimatfaktorer
 • Visa fördjupade kunskaper om hur värme-, kyl-, ventilations- och dagsljusbehov i såväl byggnader som samhällen påverkas av solstrålning och andra klimatfaktorer

Färdighet och förmåga

 • Visa förmåga att med ett vetenskapligt förhållningssätt teoretiskt och experimentellt förstå och analysera såväl solenergisystem som enskilda ingående komponenter funktion och inbördes förhållande
 • Visa förmåga att kunna utforma väl fungerande solenergisystem utifrån ingående komponenter, klimat, energibehov och andra relevanta förutsättningar
 • Visa förmåga att kunna använda olika typer av avancerade programvaror för att modellera, dimensionera, optimera och analysera olika typer av solenergisystem
 • Visa förmåga att kunna mäta, bearbeta och analysera relevanta data för solenergitillämpningar samt värdera användbarheten av data
 • Visa förmågan att kunna beräkna investerings-, drifts- och livscykelkostnader för solvärme och solelsystem

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Kritiskt kunna utvärdera befintliga anläggningar avseende såväl solvärme som solel och föreslå åtgärder för att förbättra prestanda eller åtgärda brister
 • Visa förmåga att värdera om såväl tekniska, sociala, ekonomiska och etiska hinder och drivkrafter vid introduktion av solenergiteknik i olika typer av samhällen
 • Kunna värdera hur solenergilösningar kan bidra till en omställning till ett hållbart samhälle ur socialt, ekonomiskt och miljö- och klimatmässigt perspektiv
 • Visa förmåga att ur ett teknikvetenskapligt perspektiv självständigt kunna värdera vilken roll olika solenergitekniker kan spela för energiförsörjningen i såväl värmesystem, elsystem som för byggnadens energibalans

Programtillfällen

Höstterminen 2017

Anmälningskod:
HDA-H2UL7
, International students only!
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Engelska
Behörighetskrav: [?] Högskoleingenjörsexamen, Civilingenjörsexamen eller Teknologie kandidatexamen med huvudområde inom elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik eller motsvarande område. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper, samt godkänt “Statement of purpose“.

Ansök

Ansök på Antagning.se

Anmälningskod:
HDA-H2UL8
Programstart: v35, 2017
Studietakt: 100%
Studieort: Borlänge
Språk: Engelska
Behörighetskrav: [?] Högskoleingenjörsexamen, Civilingenjörsexamen eller Teknologie kandidatexamen med huvudområde inom elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik eller motsvarande område. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6 eller motsvarande kunskaper, samt godkänt “Statement of purpose“.

Ansök

Ansök på Antagning.se